AD0017 Apģērbu projektēšanas metodoloģija

Kods AD0017
Nosaukums Apģērbu projektēšanas metodoloģija
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Dana Almli, Eugenija Strazdiene
Kredītpunkti 7.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā tiek apskatīts apģērbs kā sistēmiskās projektēšanas objekts, holistisks skatījums uz apģērbu kā objektu. Studiju kursa gaitā tiek izvēlēts studentam tematiski saistošs apģērbu sortiments un veikta gatavā apģērba analīze, lietojamības noteikšana, uzlabojumu nepieciešamības izvērtēšana lietojot dažādas metodes. Analizējot apģērba sastāvdaļas un sistēmiskumu tiek prognozētas apģērba īpašību un funkcionalitātes. Studiju kursā izskatītas un analizētas lejupējas un augšupējas metodes apģērba modeļu un sistēmu izstrādē un projektēšanā..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Apģērbs kā sistēmiskās projektēšanas objekts. 8 10 0 0
Holistika, apģērbu un telkstilmateriālu sistēmas izstrāde. 8 10 0 0
Gatavo izstrādājumu analīze. 20 20 0 0
Apģērba un tekstilizstrādājumu sistēmu pilnveidošanas metodoloģija. 10 10 0 0
Apģērba īpašību un funkcionalitāšu prognozēšana. 8 10 0 0
Reversā inženierija, metožu pielietošana apģērbu un tekstilizstrādājumu sistēmu izstrādē. 14 10 0 0
Lejupējas metodes lietojums apģērba modeļu un sistēmu izstrādē un projektēšanā. 16 15 0 0
Augšupējas metodes lietojums apģērba modeļu un sistēmu izstrādē un projektēšanā. 16 15 0 0
Kopā: 100 100 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par apģērbu projektēšanas metodēm un to pilnveidošanas virzieniem. Studiju kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par apģērbu projektēšanas metodēm un to pilnveidošanas virzieniem. Studiju kursa uzdevumi ir: 1. Radīt izpratni par dažādām projektēšanas metodēm apģērba sistēmiskā izstrādē. 2. Attīstīt prasmi izvēlēties un atbilstoši nepieciešamībai, lietpratīgi izvērtēt attiecīgas pieejas lietojuma nepieciešamību.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot izvērtēt apģērbu kā vienotu sistēmu ar nepieciešamo (prognozējamo) īpašību kopumu. - Patstāvīgais darbs I. Kritēriji: pozitīvs vērtējums par paststāvīgo darbu I
Prot izveidot apģērbu un tekstilizstrādājumu sistēmu atbilstoši dažādām apgūtajām izstrādes metodēm. - Patstāvīgais darbs II. Kritēriji: pozitīvs vērtējums par paststāvīgo darbu II
Prot salīdzināt dažādu apģērbu un tekstilizstrādājumu sistēmu izstrādes metožu efektivitāti. - Eksāmens. Kritēriji: Pozitīvs vērtējums par dažādu apģērbu un tekstilizstrādājumu sistēmu izstrādes metožu efektivitātes salīdzinājumu.
Prot izvērtēt dažādu apģērbu un tekstilizstrādājumu sistēmu izstrādes metožu efektivitāti. - Eksāmens. Kritēriji: Pozitīvs vērtējums par dažādu apģērbu un tekstilizstrādājumu sistēmu izstrādes metožu efektivitātes kritisku izvērtējumu
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Patstāvīgais darbs I - 25%
Patstāvīgais darbs II - 40%
Eksāmens - 35%
 
Priekšzināšanas Priekšzināšanas atbilst uzņemšanas noteikumiem programmā Šķiedru materiālu zinātne
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi Pārbaudījumi (brīvai izvēlei)
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs Ieskaite Eksāmens Darbs
1 7 32 48 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]