AD0009 Rūpniecisko kolekciju plānošana I

Kods AD0009
Nosaukums Rūpniecisko kolekciju plānošana I
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Inese Ziemele, Marianna Grecka, Inga Zotova
Kredītpunkti 4.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā tiek paplašināta izpratne par izstrādājumu un to kolekciju projektēšanas specifiku rūpnieciskai ražošanai, projektēšanas etapiem, laika grafikiem, to plānošanu. Aplūkota izstrādājumu pamatmateriālu, palīgmateriālu, furnitūras izvēle un to tehnoloģiskais, funkcionālais un ekonomiskais pamatojums. Analizētas kolekcijas tehniskās dokumentācijas sastāvdaļas. Tiek padziļinātas zināšanas par specializēto CAD sistēmu lietojumu izstrādājumu gradācijā, to moduļu projektēšanā. Studiju kurss attīsta prasmes kolekciju projektēšanā, ņemot vērā rūpnieciskās plašražošanas ierobežojumus. .
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Produktu projektēšanas specifika rūpnieciskai ražošanai. Sortimenta analīze ar docētāju saskaņotā ražotnē. 4 4 0 0
Produkta/kolekcijas/objekta projektēšanas etapi, laika grafiki. 2 2 0 0
Projektēšanā lietotās tehnoloģiskās vides. Projektēšanas procesa intensifikācijas iespējas. 6 6 0 0
Tirgus tendenču un iespēju apzināšana, mērķa lietotāja apraksta veidošana. 4 4 0 0
Produkta/kolekcijas/objekta koncepcijas variantu izstrāde, skiču veidošana. 6 6 0 0
Salīdzinoša variantu funkcionālo, estētisko, tehnoloģisko un ekoloģisko īpašību analīze. Darba varianta izvēle, pamatojums. 4 4 0 0
Pamatmateriālu, palīgmateriālu, furnitūru un aksesuāru izvēle un tās tehnoloģiskais, funkcionālais un ekonomiskais pamatojums. 8 8 0 0
Detaļu/mezglu projektēšana, atbilstības novērtēšana rūpnieciskai ražošanai, korekciju izstrāde. 8 8 0 0
Materiālu izlietojuma optimizācija. Specifikāciju izstrāde. 6 6 0 0
Pirmparaugu izgatavošana un testēšana. Korekciju izstrāde. 6 6 0 0
Tehniskās dokumentācijas izstrāde rūpnieciskai izgatavošanai. 4 4 0 0
Eksperimentālas sērijas pārbaužu testi. 2 2 0 0
Kopā: 60 60 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: attīstīt izglītojamo spējas plānot, projektēt un sagatavot ražošanai rūpniecisko kolekciju. Uzdevumi: veidot izpratni par rūpniecisko kolekciju projektēšanas procesu un tā īpatnībām; attīstīt datorizētu projektēšanas sistēmu efektīva lietojuma prasmes praktisku uzdevumu risināšanai projektēšanas procesā; attīstīt spējas izstrādāt rūpnieciskās kolekcijas tehniskās dokumentāciju.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot izstrādājumu rūpnieciskās projektēšanas problēmas, produkta dzīves ciklu. - Eksāmens, praktiskās nodarbības. Tiek demonstrēta izpratne par izstrādājumu rūpniecisko kolekciju projektēšanas problēmām un produkta dzīves ciklu.
Pārzina kolekcijas projektēšanas etapus un laika grafikus - Eksāmens, praktiskās nodarbības, studiju darbs. Tiek demonstrē Tiek demonstrēta izpratne par kolekcijas projektēšanas etapiem, to saturu un izstrādes metodēm.
Spēj izveidot kolekcijas koncepciju. - Praktiskās nodarbības, studiju darbs. Tiek demonstrētas spējas izveidot un saskaņot konkrētu rūpniecisko kolekciju.
Spēj izvēlēties pamatmateriālus, palīgmateriālus un furnitūru kolekcijas projektēšanai un ražošanai. - Praktiskās nodarbības, studiju darbs. Tiek demonstrētas spējas saskaņot kolekcijā lietotos materiālus un pārbaudīt materiālu atbilstību tehnoloģiskajai apstrādei.
Spēj atrisināt kolekciju plānošanas vadības uzdevumus, izveidot kolekcijas izstrādes laika grafiku, izveidot racionālu materiālu patēriņa plānojumu - Praktiskās nodarbības, studiju darbs. Tiek demonstrētas spējas noteikt produktu izgatavošanas laiku un nepieciešamo izejmateriālu apjomu.
Spēj sagatavot rūpnieciskās kolekcijas tehniskās specifikācijas, dokumentāciju un reklāmas lapas - Praktiskās nodarbības, studiju darbs. Tiek demonstrētas spējas izveidot rūpniecisko kolekciju specifikācijas, dokumentāciju un reklāmas lapas.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Praktiskās nodarbības - 30%
Studiju darbs - 50%
Eksāmens - 20%
 
Priekšzināšanas Apģērbu kompozīcija. Izstrādājumu izgatavošanas pamati un dizains. Konstruēšana un projektēšana atbilstoši specializācijai, kā arī specializācijai atbilstošās CAD/CAM sistēmas.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 4 40 20 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]