AD0007 Lietišķā grafika

Kods AD0007
Nosaukums Lietišķā grafika
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Lietišķā māksla un dizains
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Agrita Krieviņa-Siliņa
Kredītpunkti 4.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā paredzēts iepazīstināt ar grafisko dizaina veidiem un tehniku, veidot un attīstīt abstrakto un loģisko domāšanu un telpisko iztēli, apgūt detalizētas vispārīgo dizaina izteiksmes līdzekļus: mērogi, ritmi, tekstūras, krāsas, proporcijas, uztveres slieksnis un saturs dažādos specifiskos lietojumos. Apgūt 2D un 3D pamatelementus un formas. Iepazīšanās ar grafiskās identitātes veidošanu un produkta iepakojuma izveides principiem. Sagatavot grafisko dizaina projektu realizāciju un prezentāciju..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Lietišķās grafikas veidi. Vēsture, attīstība. Izgatavošanas procesa posmi un to darbība. 10 4 0 0
Grafiskā identitāte. Uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju un pasākumu logotipa un grafiskā standarta izstrādāšana. 10 6 0 0
Burti, burtu veidi un attīstība. Praktiskas tehnikas teksta veidošanā. 10 10 0 0
Drukāto mēdiju dizains. Brošūru, kalendāru, plakātu un citu poligrāfisko mēdiju izstrādājumu dizains. 10 10 0 0
Iepakojuma dizains. Preču iepakojuma grafiskais dizains. Iepakojuma elementi. Materiāli. 10 14 0 0
Izstrādājumu formu izveide. 3D formu praktiska izstrāde. 10 16 0 0
Kopā: 60 60 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: attīstīt izpratni, zināšanas un kompetenci produkta iepakojuma īpašību un paredzamās mērķauditorijas rīcības analīzei un paredzēšanai. Uzdevumi: • sniegt prasmes atšķirt, analizēt lietišķās grafikas veidus, to pielietojumu, tehnikas, materiālu pielietojumu; • sniegt zināšanas par metodēm darba idejas izstrādei; • nodrošināt iemaņas darbam komandā un darba prezentācijā; • veicināt attīstīt spējas orientēties dažādos teksta izstrādes veidos, to pielietojumā, pazīt un atšķirt burtu veidus un tekstu kompozicionāli izvietot uz 2Dun 3D virsmām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pazīst un izprot dažādus lietišķās grafikas veidus, pielietojumu, tehnikas, materiālu pielietojumu. - PĀRBAUDES VEIDS: Praktiskie darbi. KRITĒRIJI: Pielieto dažādas darbu tehnikas un praktiski iziet izgatavošanas procesa posmus. Parāda spējas sadarboties grupā.
Spēj plānot, vadīt un veikt produktu iepakojuma izveidi. Pārzina 3D formu veidošanu un savienojuma veidus. Prot lietot klasiskās un modernās lietišķās grafikas metodes, prot izvēlēties piemērotāko metodi. - PĀRBAUDES VEIDS: Praktiskie darbi. KRITĒRIJI: Analizē gatavu izstrādājumu pozitīvos un negatīvos aspektus, demonstrē zināšanas atbilstoši norādījumiem un darba specifikai.
Spēj plānot un pielāgot produkta iepakojuma īpašības atbilstoši izvēlētā patērētāju segmenta prasībām. - PĀRBAUDES VEIDS: Praktiskie darbi. KRITĒRIJI: Demonstrē spējas izmantot teorētiskajā kursā apgūtās zināšanas individuālu problēmu un uzdevumu risināšanā.
Spēj izstrādāt, pielāgot un izvietot tekstu atbilstoši kompozīcijas principiem uz 2D un 3D virsmām. - PĀRBAUDES VEIDS: Praktiskie darbi. KRITĒRIJI: Demonstrē spējas izvietot tekstu uz 2Dun 3D virsmām, grupē atbilstoši funkcijai.
Pazīst un orientējas dažādos teksta izstrādes veidos, to pielietojumā, pazīst un atšķir burtu veidus. - PĀRBAUDES VEIDS: Eksāmens. KRITĒRIJI: Prot lietot teorētiskajā kursā apgūtās zināšanas individuālu problēmu un uzdevumu risināšanā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Praktiskie darbi - 60%
Eksāmens - 40%
 
Priekšzināšanas Pamatiemaņas darbam ar datoru. Elemantāras pamatiemaņas praktiskajam darbam.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 4 0 0 60 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]