AD0001 Lietotājorientēts dizains

Kods AD0001
Nosaukums Lietotājorientēts dizains
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Lietišķā māksla un dizains
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Andra Ulme, Silvija Kukle
Kredītpunkti 5.0
Daļas 1
Anotācija Uz lietotāju orientēts dizains (User-centered design) ir pieeja problēmu un to iespējamo risinājumu radīšanai, koncentrējoties uz to cilvēku vajadzībām, kontekstu, izturēšanos un emocijām, kuriem risinājums kalpos. Veicot izpēti, komanda iejūtas situācijās, kurās tiks izmantoti viņu darbi, līdz ar izvēlētu lietotāju/interesentu grupām un vēro tajās esošo cilvēku domas, rīcību, vajadzības un pieredzi. Tas palielina empātiju - dziļu izpratni par to, kā un kāpēc cilvēki uzvedas tā, kā tie rīkojas. Balstoties uz iegūtajām zināšanām un uz lietotāju orientētām izpētes metodēm, komandas ģenerē potenciālos risinājumus un izvēlas tos, kas ir vērtīgākie un piemērotākie lietotāja /cilvēku vajadzību/darba/ dzīves produktivitātes un kvalitātes uzlabošanai. Izmantojot modelēšanu, prototipēšanu, novērtēšanu un atkārtošanu (iterācijas), tiek projektēti, izstrādāti un izgatavoti risinājumu varianti, katrā no posmiem sadarbībā ar izvēlētām lietotāju/interesentu grupām testējot atbilstību uzstādījumiem. Studiju kursa apgūšana notiek pēc principa “mācos darot”. Tā īstenošanai tiek veidotas projekta komandas no studējošiem, lietotāju grupām, konsultantiem, kas plāno un īsteno procesa etapus, procesa gaitu un rezultātus apkopo prezentācijās un studiju darbā. .
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Pieci HCD pamatprincipi. Diverģentā, konverģentā un kritiskā domāšana, sasaiste ar HCD. Piecas HCD fāzes (“dimanta modelis”). 4 6 0 0
Lietotāju pieredzes pamati. Jomas, kas saistītas ar lietotāju pieredzes veidošanu. 2 3 0 0
Pareiza lietojamības testa dalībnieku izvēle un skaita noteikšana. 4 6 0 0
Uz lietotāju orientēta projektēšanas procesa karte. Pētniecības instrumenti, to izvēle. Piemēra analīze (Tīmekļa analītikas pamati). 8 12 0 0
Lietotāja testēšanas metodes un to salīdzinoša analīze. 6 9 0 0
Testēšanas projekta plāna un tā pārvaldības izstrāde. 12 18 0 0
Testu rezultātu dokumentācija, apstrāde, analīze. 14 21 0 0
Produkta koncepcijas izveide un tā izgatavošanas projekta izstrāde. 14 21 0 0
Kopā: 64 96 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: Dizaina domāšanu atbalstošu prasmju apguve, lai izstrādātu inovatīvus produktus/pakalpojumus. Uzdevumi: apgūt un prast lietot zināšanas un prasmes veikt uz lietotāju orientētu pētījumu plānošanu, projektu izstrādi, pārvaldi un veidot komandu realizācijai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Apgūtas zināšanas un prasmes veikt/plānot uz lietotāju orientētu izpēti , lai iegūtu lietotāju empātiju interviju un novērojumu rezultātā. - Uzdevums: Izstrādāt konkrēta produkta/kolekcijas/vides objekta pirms projekta izpētes plāna variantus. Pārbaudes veids: Darbs, izpētes plāna vairāki varianti; Kritēriji: izpratne un aktivitāte diskusijās, prasme sagatavot izpētes plānu un to prezentēt, pozitīvs vērtējums veido 1. daļu no gala vērtējuma.
Apgūtas zināšanas un prasmes izstrādāt stratēģijas lietotāja konteksta izpratnei identificējot un pārbaudot biznesa problēmas. - Uzdevums: veikt lauka pētījumus, analizēt un interpretēt iegūto informāciju, transformēt informāciju produktam piešķiramo īpašību sarakstā, apzināt lietotājam nozīmīgākās Pārbaudes veids: Darbs, izpētes daļas lauka pētījums; Kritēriji: izpratne un aktivitāte diskusijās, prasme sagatavot izpētes daļas lauka pētījumu un to prezentēt, pozitīvs vērtējums veido 2. daļu no gala vērtējuma.
Apgūtas zināšanas un prasmes ideju formēšanas, vajadzību hierarhijas definēšanai un vizualizācijas paņēmienu mērķtiecīgam un radošam lietojumam risinājumu ģenerēšanai un modelēšanai. - Dalība diskusijā, izpētes rezultātā iegūto rezultātu prezentācija, analīze, nepieciešamo korekciju izstrāde. Kritēriji: aktīva dalība diskusijā, izpētes rezultātā iegūto rezultātu prezentācija, analīze, nepieciešamo korekciju izstrāde, pozitīvs vērtējums veido 3. daļu no gala vērtējuma.
Apgūtas zināšanas un prasmes piemērot lietotāju atsauksmju novērtēšanai atbilstošas metodes modeļu un prototipu testēšanas gaitā un transformēt iegūtos rezultātus vēlamo risinājumu identifikācijai. - Referāts/prezentācija: sadarbība ar lietotājiem agrās modelēšanas un/vai prototipa veidošanas fāzēs. Sekmīgi un nesekmīgi piemēri. Kritēriji: sadarbība ar lietotājiem agrās modelēšanas un/vai prototipa veidošanas fāzēs. Sekmīgi un nesekmīgi piemēri. Pozitīvs vērtējums veido 4. daļu no gala vērtējuma.
Apgūtas zināšanas un prasmes vadīt pirms projektu izstrādi, veidot komandu izpildei. - Uzdevums: Izstrādāt konkrēta produkta/kolekcijas/vides objekta detalizētu pirms projekta izpētes plāna variantu. Pārbaudes veids: Darbs, izpētes plāna gala variants; Kritēriji: Izpratne un aktivitāte diskusijās, prasme iekļaut darbā apdraudējumus un iespējamo līdzdalību to novērtēšanai veido 5.daļu no gala pārbaudījuma.
Apgūtas zināšanas un prasmes, spēj vadīt/pārraudzīt projekta realizācijas un pēc-projekta procesus. - Izstrādāts studiju darbs, darba aizstāvēšana. Kritēriji: Izpratne un aktivitāte diskusijās, loģiskas atbildes uz eksāmena laikā uzdotajiem jautājumiem, veido daļu no gala pārbaudījuma.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Dalība diskusijās/ prezentācijās - 20%
Darbs grupā - 10%
Gala darbs - 70%
 
Priekšzināšanas Labas angļu valodas zināšanas, komunikācijas prasmes, vēlams, bet ne obligāti - zināšanas un prasmes praksē izmantot dizaina domāšanas metodes, saskarsmes psiholoģija, kritiskās un analītiskās domāšanas spējas.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 5 28 0 26 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]