AAR701 Arhitektūras un mākslas vēsture

Kods AAR701
Nosaukums Arhitektūras un mākslas vēsture
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Agrita Tipāne
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Lekciju kursa ietvaros studenti apgūst vispārējo arhitektūras un mākslas vēsturi no senākajiem laikiem līdz mūsdienām. Arhitektūras un mākslas vēstures apguve sākas ar mākslas pirmsākumu izpēti pirmatnējās kopienas iekārtas periodā, tad tiek analizēta mākslas veidošanās un attīstība senajās kultūrās - Ēģiptē un Divupē. Lekciju kursā liela vērība veltīta arhitektūras un mākslas attīstības procesiem antīkajās kultūrās - senajā Grieķijā un Romā, analizējot arhitektūru, tēlniecību un glezniecību. Nākamais nozīmīgais posms arhitektūras un mākslas attīstībā ir viduslaiku periods, kas aizsākas Bizantijā. Lekcijās tiek sniegta informācija par Bizantijas mākslas procesiem, kā arī analizētas arhitektūras un mākslas tendences romānikā un gotikā. Tālākajā lekciju kursā studentus iepazīstina ar Eiropas jauno laiku arhitektūru un mākslu no 14. līdz 19. gadsimtam. Lekcijās tiek apgūta renesanses, baroka, klasicisma un eklektisma stila māksla, analizējot atsevišķus mākslas veidus - arhitektūru, tēlniecību un glezniecību vadošajās Eiropas zemēs. Lekciju kurss noslēdzas ar 20. gadsimta mākslas analīzi Eiropā. Studenti apgūst dažādus arhitektūras stilistiskos virzienus - jūgendstilu, funkcionālismu, Art Deco, internacionālo stilu u.c., kā arī analizē šī perioda glezniecību un tēlniecību. Mākslas vēstures lekcijas sniedz vispusīgas zināšanas par mākslas vēstures attīstības procesiem Eiropā, iegūstot zināšanas par atsevišķiem mākslas veidiem – arhitektūru, tēlniecību un glezniecību..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Ievads. Mākslas veidi un žanri. Mākslas stilu sistēmas. 2 2 0 0
Pirmatnējās kopienas iekārtas māksla. 2 2 0 0
Seno laiku kultūra un māksla 6 6 0 0
Antīkā kultūra un māksla. 6 6 0 0
Viduslaiku kultūra un māksla. Bizantijas māksla. Romānika un gotika. 14 14 0 0
Jauno laiku kultūra un māksla. Renesanse, baroks, klasicisms, eklektisms. 18 18 0 0
Jūgendstils. 20. gs. pirmās puses arhitektūra – funkcionālisms, art-deco, historisms u.c. 6 6 0 0
20. gs. otrās puses kultūra un māksla. 6 6 0 0
Kopā: 60 60 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt vispārējas zināšanas par pasaules arhitektūru, mākslu un kultūras mantojumu, apzināt tā vērtību un vēsturisko nozīmi. Apgūt spēju orientēties pasaules mākslas un arhitektūras vēstures attīstības procesos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties pasaules mākslas vēstures attīstībā no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām - Testa veida pārbaudes darbi
Spēja orientēties arhitektūras stilos un attīstības procesos - Testi, referāts, eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšmets ir ievadkurss specialitātē, tāpēc nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 3 4.5 2 1 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]