AAP554 Mazās arhitektūras formas un dizains

Kods AAP554
Nosaukums Mazās arhitektūras formas un dizains
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Ieva Miķelsone
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Maģistra darba tematikas ietvaros iemācīties patstāvīgi izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas, lai paaugstinātu izpratni par zinātniskās pētniecības metožu lietojamību ilgtspējīgas dzīvestelpas veidošanas procesā.
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Ārtelpas detaļiekārtu nozīme un specifika 2 3 0 0
Jumta un ziemas dārzu loma vides arhitektoniski telpiskajā organizācijā 2 3 0 0
Vertikālā apzaļumojuma sistēmas 2 3 0 0
Ārtelpas detaļiekārtu nomenklatūra 2 3 0 0
Biežāk lietojamie ārtelpu detaļiekārtu materiāli, to emocionālā iedrabība uz ārtelpas lietotāju 2 3 0 0
Teritorijas topogrāfiskais raksturs, ģeoplastika 2 3 0 0
Augu valsts un labiekārtojuma sistēmu mijiedarbība, ainava un komunikācija 2 3 0 0
Telpas uztveres un attēlošanas principi, fotofiksācija 2 3 0 0
Telpiskuma un dziļuma perspektīves jēdziens, ūdenstilpņu ainaviskā daudzveidība 2 3 0 0
Patstāvīgais darbs par uzdoto studiju projekta tēmu 12 18 0 0
Studiju darba prezentācija un aizstāvēšana 2 3 0 0
Kopā: 32 48 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt zinātniskās pētniecības un praktiskās modelēšanas darba iemaņas novērtējot un modelējot ārtelpas detaļiekārtu un ainavu arhitektūras elementu vietu publiskās telpas veidošanā un vides funkcionalitātes un estētiskās kvalitātes paaugstināšanā
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja novērtēt ārtelpas detaļiekārtu formas un dizaina nozīmi daudzfunkcionālā pilsētvidē - Seminārs.
Prasme strādāt komandā, uzņemties atbildību par kopdarba rezultātu - Seminārs, studiju darbs.
Spēja patstāvīgi formulēt ar vides ainavisko attīstību saistīto problemātiku un analizēt to, integrējot iegūtās zināšanas un prasmes dažādās jomās - Seminārs, studiju darbs.
Spēja strādāt ar informācijas avotiem, veikt kritisku informācijas atlasi un argumentēt piemēru izvēles kritērijus - Seminārs.
Spēja atbildīgi izturēties pret vides attīstības jautājumu risināšanu, adekvāti prognozējot izmaiņu ietekmi uz sabiedrības dzīvestelpas ekoloģisko kvalitāti - Seminārs.
Spēja analizēt detaļiekārtu nozīmi publiskās ārtelpas funkcionalitātes un estētiskās kvalitātes paaugstināšanā un prasme izvēlēties adekvātus paņēmienus konkrētās vides attīstības projektam - Studiju darbs.
Priekšzināšanas Pabeigta arhitekta profesionālā studiju programma
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 2 3 1 0 1 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]