AAP353 Telpas projektēšana un dizains

Kods AAP353
Nosaukums Telpas projektēšana un dizains
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Marts Švēde, Ieva Miķelsone
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Telpas loma sociālo procesu diferenciācijā. Telpas veidošanas pamatprincipi. Raksturīgākie interjera tipi un telpiskās organizācijas īpatnības, iekārtas gabarīti un formu dizains. Dekoratīvie elementi, priekšmetiskās un telpiskās vides elementu mijiedarbība. Cilvēka, darba un vides aizsardzība būvnormtīvos..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Ievads. Konteksta jēdziens arhitektūrā. Telpas attīstības vēsture. 2 2 0 0
Telpas veidošanas – plānošanas teorētiskie pamatprincipi. 2 2 0 0
Telpas loma sociālo procesu diferenciācijā. Telpiskās vides uztveres pamatprincipi. 4 4 0 0
Stila jēdziens un tā izpausmes telpiskajā vidē. Interjera un eksterjera tipi. 4 4 0 0
Ergonomika. Dizaina elementu ergonomiskie gabarīti un forma, materiāli. 4 4 0 0
Priekšmetiskās un telpiskās vides elementu mijiedarbība dzīvojamā telpā. 4 4 0 0
Telpas grafiskā un telpiskā modelēšana. 4 4 0 0
Patstāvīgais darbs par konkrētu izvēlētu tēmu atbilstoši teorētiskā kursa apjomam. 14 14 0 0
Studiju darba aizstāvēšana, vērtēšana. 4 4 0 0
Ievadnodarbība. Telpas projektēšanas un dizaina priekšmets. Studiju plāns 2. sem. 2 2 0 0
Biroju ēku tipoloģija. Biroja zonējums. Biroju telpu iekārtošanas principi. 6 6 0 0
Ražošanas telpu iekārtošanas principi. Ergonomikas risinājumi darba telpās. 4 4 0 0
Vienota firmas stila risinājumi darba telpās. 4 4 0 0
Studiju projekta noformēšanas grafikas prasības. 4 4 0 0
Patstāvīgais darbs par konkrētu izvēlētu tēmu. Individuālas konsultācijas par studiju projektu. 14 14 0 0
Studiju projekta nodošana, aizstāvēšana, vērtēšana. 4 4 0 0
Kopā: 80 80 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt pamatzināšanas par konteksta jēdzienu arhitektūrā, telpas veidošanas – plānošanas teorētiskajiem pamatprincipiem, tās lomu sociālo procesu diferenciācijā. Iepazīstināt studentus ar : priekšmetiskās un un telpiskās vides elementu mijiedarbību; stila jēdzienu un tā izpausmēm telpiskajā vidē; Latvijas un Eiropas Savienības būvnormatīvo bāzi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast interjera – eksterjera arhitektoniski telpisko ideju. - Semināra diskusijas. Eksāmens.
Spēj analītiski izvērtēt esošo telpisko situāciju, tās organizāciju, vides dizaina elementus. - Mājas darbs, seminārs, eksāmens.
Spēj praktiski strādāt ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo bāzi. - Praktiskais darbs.
Spēj formulēt, attēlot idejas iecerētajai telpas stilistiskajai koncepcijai un funkcijai. - Praktiskais darbs, kas liecina par spēju atrisināt uzdevumu.Eksāmens.
Spēj patstāvīgi izstrādāt un prezentēt individuāla pētījuma darbu. - Mājas darbs, prezentācija.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Piedalīšanās nodarbībās - 15%
Darba gaitas regularitāte - 30%
Risinājumu radošums un novitāte - 45%
Prezentācijas prasmes - 10%
 
Priekšzināšanas Bakalaura studiju programmas obligātajos priekšmetos iegūtās prasmes.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 2 3 1 0 1 *
2 2 3 1 0 1 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]