AAR501 Arhitektūras objektu renovācijas un rekonstrukcijas metodika

Kods AAR501
Nosaukums Arhitektūras objektu renovācijas un rekonstrukcijas metodika
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Jānis Krastiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Funkciju transformācija esošajā apbūvē, restaurācijas un pārbūves principu sabalansēšana, ēku un pilsētvides sanācijas un renovācijas prakse Eiropā un pasaulē. Pilsētbūvnieciskās struktūras pārveidošanas projekts..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
1. Ievads. Arhitektūras objektu klasifikācija. Restaurācija un pārveidojumi arhitektūras mantojuma atjaunošanā 2 0 0 0
2. Dažādu zemju un valstu pieredze ēku atjaunošanā un pārveidošanā 6 0 0 0
3. Celtņu funkciju maiņa 4 0 0 0
4. Pilsētbūvniecisku kompleksu pārveidošana 4 0 0 0
5. Ēkas vai pilsētbūvnieciskas struktūras pārveidošanas projekts 16 0 0 0
Kopā: 32 0 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt paplašinātas zināšanas par daudzveidīgajām parādībām un procesiem esošo ēku atjaunošanā un pārveidošanā, arhitektūras mantojuma saglabāšanā un mūsdienu arhitektūras projektēšanas metodikā. Apgūt renovācijas un transformācijas vēsturisko un jaunāko pieredzi vietējā un starptautiskā kontekstā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja interpretēt un izmantot radošajā procesā Latvijas dzīvojamā fonda un sabiedrisko ēku transformācijas pieredzi - Patstāvīgs analītiski teorētisks darbs un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā
Spēja arhitektūras mantojuma atjaunošanā līdzsvaroti izmantot restaurācijas paņēmienus un pārveidojumus . - Patstāvīgs analītiski teorētisks darbs un tā prezentācija
Spēja iegūt, apkopot un sistematizēt faktoloģisko materiālu, kas nepieciešams radošajā arhitektūras projektēšanas vai zinātniskās pētniecības darbā - Patstāvīgs analītiski teorētisks darbs un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas profesionālajā arhitekta studiju (pēc bakalaura) programmas mācību priekšmetos Mūsdienu arhitektūra, Latvijas arhitektūra un Restaurācija un kultūras pieminekļu aizsardzība, kā arī ar arhitektūras projektēšanas praksi saistītajos kursos Dzīvojamo un sabiedrisko ēku projektēšana un Arhitektūras pieminekļu restaurācija.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 2 3 2 0 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]