HSP446 Pedagoģija

Kods HSP446
Nosaukums Pedagoģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Pedagoģija
Struktūrvienība Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedra
Mācībspēks Alīda Zigmunde, Karine Oganisjana
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmeta saturs iepazīstina ar pedagoģijas zinātnes izpētes priekšmetu un pamatkategorijām. Tiek aplūkotas dažādas pedagoģijas teorijas, kā arī raksturotas mūsdienu aktuālās pedagoģijas problēmas. Kursa satura apguve notiek ciešā teorijas un prakses kontekstā. Lai nodrošinātu aktīvo mācīšanos, studenti tiek iesaistīti grupu diskusijās, situāciju analīzē, literatūras studijās, prezentācijās par paša izvēlētu vai pedagoga dotu aktuālu pedagoģisku problēmu. Tādējādi tiek akcentēta arī teorijas un prakses saite. Teorijā gūtās atziņas studenti izvērtē konkrētā pedagoģiskā situācijā. Mācībspēka piedāvātie refleksīvie jautājumi ļauj studentam padziļināt izpratni par mācību procesu, tā pamatelementiem un to savstarpējo saikni: pedagoga stils un mācību motivācija, sadarbība pedagoģiskā vidē. Satura apguve tiek organizēta tādējādi, lai studenti pilnveidotu prasmi sadarboties, dalīties pieredzē un apmainīties idejām. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir veidot izpratni par pedagoģijas zinātni un tās kategorijām teorijas un prakses kontekstā, lai iedrošinātu studentus turpmākai pedagoģiskai darbībai.Kursa apguves rezultātā studenti izpratīs pedagoģijas likumsakarības, pamatprincipus, didaktikas pamatkategorijas un pratīs izmantot zināšanas par mācību metodēm, organizācijas formām konkrētu pedagoģisko situāciju analīzei. Kursa noslēgumā studenti demonstrēs savas prasmes saskatīt un raksturot pedagoģiska rakstura problēmu, apzināt literatūru par attiecīgo problēmu un sagatavot publisku uzstāšanos/ prezentāciju par to.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj raksturot humānpedagoģijas atziņas, noteikt to pedagoģisko lietderību, kā arī iespējamos riska faktorus. - Semināra diskusijas. Eseja
Spēj salīdzināt dažādas didaktiskās pieejas, analizēt didaktiskos principus un pedagoga lomu katrā no pieejām, kā arī studentu guvumu. - Situācijas/gadījumu analīze
Spēj raksturot savu mācīšanās stilu un izraudzīties tam atbilstošas stratēģijas informācijas strukturēšanai un iegaumēšanai - Ideju karte
Spēj ilustrēt ar piemēru mācību principu izpausmi pedagoģiskā procesā - Praktiskais darbs
Spēj izmantot konfliktu risināšanas teoriju pedagoģiskā problēmsituācijā - Situācijas analīze
Izprot kompetenču pieeju - Praktiskais darbs
Priekšzināšanas Pamatzināšanas vispārīgā psiholoģijā; izpratne par izziņas procesiem, to nozīmi

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RBGB0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBGT0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AMMM0 1. kurss, 2 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 0 18.15 - 19.50
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
AEMC0 2. kurss, 1 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 0 18.15 - 19.50
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
RDMI0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICO0 4. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBGS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIGS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RIME0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
ADMD0 1. kurss, 1+2 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 0 18.15 - 19.50
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
RDMD0 1. kurss, 1+2+3 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDGI0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDMR0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDMN0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
ADMB0 2. kurss, 2 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 0 18.15 - 19.50
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
RMGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMGL0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
ADMD0 2. kurss, 2 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 0 18.15 - 19.50
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
RMGU0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMGUC 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMGU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RKML0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
REGZ0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AMMZ0 2. kurss, 1 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 0 18.15 - 19.50
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
REMC0 2. kurss, 1 grupa
1 I Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 0 16.30 - 18.05
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RWGD0 2. kurss, 1 grupa
1 I Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 0 16.30 - 18.05
RMGF0 1. kurss, 1+2 grupa
1 I Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 0 16.30 - 18.05
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RKMT0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMGUC 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIGSB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RIGSP 1. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
AMGD0 1. kurss, 1+9 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 0 18.15 - 19.50
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada pavasara semestris
AIMU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AIMU0 2. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AIMF0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Nenoteikta- 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Nenoteikta- 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
ADMD0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
RMMM0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDMF0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Tiešsaistes-Attālināti 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMGD0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Nenoteikta- 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AMMM0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AMMM0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Tiešsaistes-Attālināti 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
RIMF0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Nenoteikta- 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Nenoteikta- 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]