AD0026 Dziju projektēšanas un tehnoloģijas pamati

Kods AD0026
Nosaukums Dziju projektēšanas un tehnoloģijas pamati
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Tekstilmateriālu tehnoloģija
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Ilze Baltiņa, Ilze Balgale
Kredītpunkti 4.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss sniedz zināšanas par dzijas un filamentāro pavedienu izgatavošanas tehnoloģijām un iekārtām. Studiju kursā paredzēts iepazīties ar dažāda veida dabiskajām un ķīmiskajām šķiedrām, to īpašībām. Galvenās studiju kursā izklāstītās nodaļas aptver ķīmisko filamentu formēšanas, teksturēšanas un štāpeļšķiedru izgatavošanas tehnoloģiskos procesus, dabīgo tekstilšķiedru vērpšanas tehnoloģiskos procesus un iekārtas, šķeterēto pavedienu un speciālo pavedienu izgatavošanas tehnoloģijas..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Pavedienu veidi: filamentārie pavedieni un dzija. Pavedienu salīdzinājums, īpašības. 4 4 0 0
Filamentu izgatavošanas tehnoloģija: polimerizācija, filamentu formēšana (kausējuma metode, sausā un slapjā formēšana), izstiepšana. 4 4 0 0
Teksturēti filamentārie pavedieni. Teksturēšanas veidi (mehāniskā, termo-mehāniskā, termo-ķīmiskā). Filamentāro pavedienu šķeterēšana. 4 4 0 0
Ķīmisko štāpeļšķiedru izgatavošanas tehnoloģijas. Filamentu grīste, štāpeļšķiedru izgatavošanas mašīnas. 4 4 0 0
Dzija. Šķiedru raksturojums Dzijas izgatavošanas galvenie tehnoloģiskie procesi: aparātdzijas, kārstās dzijas un ķemmdzijas izgatavošanas tehnoloģiskie posmi. 8 8 0 0
Šķiedru irdināšana, plucināšana un attīrīšana. Šķiedru piemaisījumu veidi un to atdalīšanas principi. Vilnas šķiedru mazgāšana, karbonizēšana. 4 4 0 0
Šķiedru maisījuma izveidošana, samaisīšana. Maisīšanas iekārtas. 4 4 0 0
Šķiedru kāršanas process: vilnas, kokvilnas, lina, džutas šķiedru kāršanas procesa īpatnības. 4 4 0 0
Kārsto lenšu izlīdzināšana, šķiedru iztaisnošana, paralelizācija. Lenšu mašīnas. 4 4 0 0
Šķiedru ķemmēšana. Kokvilnas un vilnas šķiedru ķemmēšanas process, ķemmētās lentes iegūšana, galvenās īpatnības. 4 4 0 0
Priekšvērpšana - priekšdzijas izgatavošana process, iekārtas. Ķemmēto lenšu savienošana un izlīdzināšana pēc lineārā blīvuma un šķiedru sastāva. 4 4 0 0
Dzijas vērpšanas process. Vērpšanas mašīnu klasifikācija, darbības principi. Vērpšanas tehnoloģijas attīstība. 4 4 0 0
Dzijas šķeterēšanas un uztīšanas mašīnas. Kārtota un šķeterēta dzija. Dažāda veida dzijas pakojums. Dzijas apstrāde (tvaicēšana, kondicionēšana, merserizēšana, smitēšana). 4 4 0 0
Speciālie pavedieni - efektpavedieni, stiegrotie un dažādu krāsu pavedieni. 4 4 0 0
Kopā: 60 60 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir sniegt studējošajiem zināšanas par dažāda veida pavedienu izgatavošanas tehnoloģijām un iekārtām. Studiju kursa uzdevumi ir veicināt zināšanu un prasmju apguvi par filamentāro pavedienu un dzijas izgatavošanas tehnoloģiskajiem procesiem, par dabisko un ķīmisko šķiedru izejmateriāliem, par atbilstošu vērpšanas tehnoloģisko secību un nepieciešamo iekārtu izvēli.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot atšķirības starp filamentāro pavedienu un dzijas iegūšanas tehnoloģijām. - Pārbaudes veids: praktiskais darbs, laboratorijas darbs, eksāmens Kritēriji: students pārzina pavedienu iegūšanas tehnoloģijas, izprot atšķirības starp dzijas un filamentāro pavedienu izgatavošanas procesiem, spēj nosaukt galvenos tehnoloģiskos posmus.
Spēj noteikt izejvielu atbilstību vērpšanas sistēmai kvalitatīvas dzijas iegūšanai. - Pārbaudes veids: praktiskais darbs, laboratorijas darbs, eksāmens Kritēriji: students izprot izejvielu ietekmi uz dzijas kvalitāti, un, izmantojot dažādas metodes, spēj noteikt pavedienu veidu, šķiedru sastāvu, īpašības.
Izprot šķiedru sagatavošanas procesu būtību un lomu kvalitatīvu priekšvērpšanas procesu nodrošināšanai. - Pārbaudes veids: praktiskais darbs, laboratorijas darbs, eksāmens Kritēriji: students pārzina priekšvērpšanas procesus, spēj definēt katra sagatavošanas posma ietekmi uz šķiedru kvalitāti.
Spēj noteikt kāršanas un ķemmēšanas procesu efektivitāti un nepieciešamību dažādu šķiedru pārstrādē. - Pārbaudes veids: praktiskais darbs, laboratorijas darbs, eksāmens Kritēriji: students izprot šķiedru kāršanas un ķemmēšanas procesu nepieciešamību, spēj noteikt dažādu šķiedru (vilnas, kokvilnas u.c.) sagatavošanas tehnoloģisko procesu īpatnības
Spēj pamatot aparātdziju un ķemmdziju vērpšanas procesu būtību un atšķirības, pārzināt nepieciešamās iekārtas. - Pārbaudes veids: praktiskais darbs, laboratorijas darbs, eksāmens Kritēriji: students pārzina vērpšanas procesa darbības principus, spēj analizēt dažādu vērpšanas tehnoloģiju ietekmi uz dzijas īpašībām un kvalitāti.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Praktiskie un laboratorijas darbi - 50%
Eksāmens - 50%
 
Priekšzināšanas Tekstila materiālzinību pamati
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 4 40 0 20 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]