AD0025 Adījumu projektēšanas un tehnoloģijas pamati

Kods AD0025
Nosaukums Adījumu projektēšanas un tehnoloģijas pamati
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Tekstilmateriālu tehnoloģija
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Aleksandrs Okss, Ilze Balgale
Kredītpunkti 4.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā tiek apskatīti cilpu veidošanas paņēmieni un adīšanas būtība uz dažādām adāmmašīnām. Dota adīšanas mašīnu un adīšanas mehānismu klasifikācija un veikts adīšanas procesu dalījums atsevišķās operācijās atkarībā no pielietoto adatu veida. Analizētas adīšanas procesa un adījuma projektēšanas īpatnības uz šķērsadīšanas un garenadīšanas adāmmašīnām. Apskatīta pinumu klasifikācija, grafiskais un analītiskais pieraksts, dažādu adījumu struktūra un īpašības..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Adīšanas teorijas pamati. Vispārējie principi un definīcijas. 4 4 0 0
Adīšanas mašīnu klasifikācija, tehnoloģiskās iespējas. 4 4 0 0
Adīšanas mašīnu galvenie un palīgmehānismi. 4 4 0 0
Cilpu veidojošie mehānismi, to tehnoloģiskā būtība. 6 6 0 0
Šķērsadīšana. Adīšanas procesu būtība vienadatnīcu adāmmašīnām. 4 4 0 0
Garenadīšana. Adīšanas procesu būtība vienadatnīcu adāmmašīnām. 4 4 0 0
Adīšanas procesu īpatnības divadatnīcu adāmmašīnām. 4 4 0 0
Trīsdimensiju adītu drānu izgatavošanas tehnoloģija. 4 4 0 0
Trikotāžas pinumu klasifikācija, grafiskais un analītiskais pieraksts, struktūra un īpašības. 6 6 0 0
Rakstaino un kombinēto pinumu izstrāde. 4 4 0 0
Adītu struktūru matemātiskā modelēšana un dizains. 4 4 0 0
Trikotāžas izstrādājumu projektēšanas un izgatavošanas metodes. 4 4 0 0
Gabalizstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija. 4 4 0 0
Adāmmašīnu automatizācija. Adījumu projektēšanas programmas. 4 4 0 0
Kopā: 60 60 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes adīšanas tehnoloģijās. Studiju kursa uzdevumi: iepazīstināt ar šķērsadīšanas un garenadīšanas procesu būtību, adījumu pinumu veidiem, to grafisko un analītisko attēlošanu, trikotāžas drānu veidiem, to īpašībām un pielietojumu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj noteikt dažādu adījuma pinuma veidus. - Pārbaudes veids: laboratorijas darbi Kritēriji: students pārzina šķērsadīšanas un garenadīšanas tehnoloģijas īpatnības, spēj noteikt adītu paraugu izgatavošanas veidu un analizēt dažādus pinumus.
Spēj noteikt dažādu adītu drānu īpašības. - Pārbaudes veids: laboratorijas darbi Kritēriji: students pārzina šķērsadītu un garenadītu drānu raksturlielumus un ar laboratorijas iekārtu palīdzību spēj noteikt dažādas drānu īpašības.
Pārzina adīšanas mašīnu klasifikāciju un tehnoloģiskās iespējas. - Pārbaudes veids: eksāmens Kritēriji: students spēj klasificēt adāmmašīnas atbilstoši drānu izgatavošanas veidiem, pārzina to tehnoloģiskās iespējas, spēj izvēlēties atbilstošas iekārtas dažādu adītu drānu izgatavošanai.
Pārzina rakstaino un kombinēto pinumu struktūru. - Pārbaudes veids: eksāmens Kritēriji: students pārzina rakstaino un kombinēto pinumu struktūru, spēj analizēt adījumu uzbūvi, veidot analītisko un grafisko pierakstu.
Spēj matemātiski aprēķināt adītu drānu raksturlielumus (cilpu un pārstaipu garumu, pavediena garumu adījumā, laukuma blīvumu). - Pārbaudes veids: eksāmens Kritēriji: students spēj veikt adītu struktūru raksturlielumu matemātiskos aprēķinus.
Spēj noteikt trikotāžas izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģiskos procesus. - Pārbaudes veids: eksāmens Kritēriji: students pārzina trikotāžas izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģiskos procesus, spēj izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas konkrētu izstrādājumu ražošanā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Eksāmens - 50%
Laboratorijas darbi - 50%
 
Priekšzināšanas Tekstila materiālzinības.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 4 40 0 20 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]