AD0024 Koka izstrādājumu projektēšana

Kods AD0024
Nosaukums Koka izstrādājumu projektēšana
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Lietišķā māksla un dizains
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Edgars Kirilovs, Ilze Gūtmane
Kredītpunkti 7.0
Daļas 2
Anotācija Studiju kurss izglīto studentus produktu dizainā, iepazīstinot ar projektēšanas procesu, metodēm un dizaina nozares aktuālajiem jautājumiem. Studiju kursa gaitā studenti attīsta radošās un konceptuālas domāšanas, kā arī problēmu risināšanas prasmes, atklāj iespējas jaunu produktu radīšanai un nāk klajā ar produktu dizaina risinājumiem, kas aktuāli mūsdienu cilvēkam, sabiedrībai un apkārtējai videi. Dizaina procesa teorētiskie aspekti un projektēšanas iemaņas tiek apgūtas praktiski izejot produktu dizaina posmus. Studiju kursa pirmā daļa veltīta produktu dizaina procesa izprašanai, koncentrējoties uz dizaina izpētes posmu un pētniecības metožu praktisku lietošanu. Otrajā daļā galvenā uzmanība tiek pievērsta individuālās radošās spējas attīstīšanai. Izmantojot dažādu metožu kopumu, studējošie apgūst kā no identificētas lietotāja vajadzības nonākt līdz jēgpilna dizaina izaicinājuma definēšanai, kā izstrādāt koncepcijas un pārvērst tās reāla produkta piedāvājumā, kurā apvienojas lietotāju intereses ar tirgus prasībām, funkcionāls dizains ar estētikas aspektiem un ražošanas tehnoloģiju iespējām..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Ievadnodarbība. Studiju kursa mērķis un saturs, sasniedzamie rezultāti un vērtēšanas kritēriji. 2 2 0 0
Ieskats dizaina teorijā. Dizaina jēdziens un tā definīcijas. Dizaina teorijas un prakses attīstība, nozīme un mūsdienu izpratne. Dizaina nozares daudzveidība. 2 2 0 0
Produktu dizaina process, posmi, veicamās darbības un atbilstošās metodes katrā posmā. 2 2 0 0
Produktu dizaina analīze. Dizaina vērtēšana, saistošo kritēriju izvirzīšana. 4 4 0 0
Tendences produktu dizainā, jauno un pieredzējušo dizaineru veikums Latvijā un pasaulē. 4 4 0 0
Projekta tēmas izvēle un pamatojums. Sākotnējā izpēte (risināmā problēma, mērķauditorijas noteikšana, tirgus iespējas). 4 4 0 0
Dizaina izpētes process un metodes (kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes, dizaina domāšanas metodes, ieskats tirgus izpētē). 5 5 0 0
Lietotāju izpēte. Lietotāja personas raksturojums, vajadzību analīze. 6 6 0 0
Izpētes datu apkopošana un analīze, rezultātu interpretēšana. 3 3 0 0
Risinājumu virzienu noteikšana. Dizaina izaicinājuma formulēšana. 4 4 0 0
Izvirzītās prasības un ierobežojumi, attiecināmie standarti. Produktu dizaina specifikācija. 4 4 0 0
Ideju ģenerēšana un konceptualizēšana. Jaunrades metodes. 4 4 0 0
Skicēšana u.c. vizualizēšanas metodes ideju ģenerēšanā, koncepciju izstrādē un detalizētajā izstrādē. 3 3 0 0
Ārtā maketēšana un prototipēšana. Produkta funkcionālā un ergonomikas analīze. 6 6 0 0
Koncepciju variantu izstrāde, vizuālo materiālu sagatavošana prezentācijai. 6 6 0 0
Koncepciju variantu un/vai sākotnējo prototipu testēšana ar lietotājiem. 5 5 0 0
Izstrādāto koncepciju izvērtēšana atbilstoši izvirzītajām prasībām un veiktajiem testiem. 3 3 0 0
Izvēlētās koncepcijas attīstīšana, 3D modelēšana un vizualizēšana. 6 6 0 0
Formu maketu veidošana un estētika. 6 6 0 0
Materiālu un izgatavošanas tehnoloģiju izpēte, analogu risinājumu analīze. 6 6 0 0
Detalizētā izstrāde - produkta uzbūve un konstruktīvie risinājumi, atbilstošu materiālu izvēle. Pamata rasējumu izveide. 6 6 0 0
Produktu dizaina projekta izstrāde un darba mapes satura apkopošana. 9 9 0 0
Kopā: 100 100 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir attīstīt vispārējās projektēšanas prasmes un kompetences produktu dizainā, lai izkoptu topošā produktu dizainera individuālo pieeju dizaina procesam. Studiju kursa uzdevumi: •Attīstīt zināšanas un prasmes lietot katram dizaina procesa posmam atbilstošas analītiskās, pētniecības, jaunrades un projektēšanas metodes; •Veicināt prasmi analizēt un izprast mūsdienu tendences produktu dizainā pētot apkārtējo vidi un procesus, jauno un pieredzējušo dizaineru veikumu Latvijā un pasaulē; •Attīstīt spēju pamatot jauna produkta radīšanas nepieciešamību, pētot aktuālas tēmas, dizaina problēmas, lietotāju un tirgus vajadzības, rezultātā izvirzot dizaina izaicinājumu; •Attīstīt studentu individuālās radošās spējas ideju un produkta dizaina koncepciju izstrādē; •Veicināt patstāvīgu darba procesa plānošanu un argumentētu lēmumu pieņemšanu; •Sekmēt optimālu dizaina risinājuma izstrādi, kurā ņemtas vērā izvirzītās funkcionālās, lietojamības, estētiskās, materiālu un konstruktīvās prasības, kā arī ražošanas iespējas un ekonomiskie nosacījumi; •Attīstīt prasmi radīt un komunicēt darba rezultātus izmantojot vizuālās izteiksmes līdzekļus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot produktu dizaina procesu un tā posmu nozīmi, pārzina un spēj piemērot katram posmam atbilstošas analītiskās, pētniecības un jaunrades metodes dizaina projekta izstrādē. - Pārbaudes veids: praktiskie darbi, prezentācijas, darba mape. Kritēriji: spēj patstāvīgi lietot teorētiskās zināšanas un apgūtās metodes produktu dizaina procesā.
Pārzina un orientējas aktuālajās tendencēs produktu dizainā, balstoties patstāvīgi veiktā izpētē, spēj definēt dizaina izaicinājumu, kas risina aktuālu tēmu, dizaina problēmu vai apmierina tirgus prasību, pamatojot jauna produkta radīšanas nepieciešamību. - Pārbaudes veids: semināri, praktiskie darbi un prezentācijas. Kritēriji: prot pētīt, analizēt un diskutēt par produktu dizaina aspektiem, rast pamatojumu jauna produkta radīšanai.
Spēj veikt dizaina izpēti, identificējot lietotāju vajadzības, analizējot lietotāja pieredzi, eksistējošu produktu piedāvājumu un ar produktu saistītās materiālu, tehnoloģiju un tirgus tendences; Apkopot un interpretēt pētījumos iegūtos rezultātus, definēt prasības produktu dizaina izstrādei. - Pārbaudes veids: praktiskie darbi, prezentācijas, darba mape. Kritēriji: prot meklēt, pētīt, sistematizēt, analizēt informāciju, izdarīt secinājumus un definēt no tiem izrietošās prasības.
Spēj radīt jaunas idejas un izstrādāt vairākus produkta konceptuālo risinājumu variantus, novērtēt to atbilstību izpētes rezultātā izvirzītajām produkta prasībām. Spēj komunicēt sava darba rezultātus izmantojot konceptuālajiem risinājumiem atbilstošāko vizualizācijas formu. - Pārbaudes veids: praktiskie darbi, prezentācijas, dizaina projekta aizstāvēšana. Kritēriji: prot analizēt eksistējošus risinājumus, tos pielāgot un spēj sintezēt jaunas idejas oriģināliem risinājumiem; spēj pārliecinoši demonstrēt un pamatot dizaina koncepciju.
Spēj izmantot produktam atbilstošas projektēšanas metodes un paņēmienus, dokumentēt, izvērtēt un analizēt veikto projektēšanas darbu rezultātus, ņemot vērā funkcionālos, estētiskos, materiāltehniskos, ekonomiskos un citus priekšnoteikumus, Spēj pieņemt atbilstošus lēmumus. - Pārbaudes veids: praktiskie darbi, prezentācijas, darba mape, dizaina projekta aizstāvēšana. Kritēriji: prot izvēlēties racionālākos paņēmienus efektīva dizaina projekta realizācijai, izstrādāt un novērtēt atbilstošākos risinājumus, organizēt un plānot individuālo darba procesu.
Spēj izstrādāt mūsdienu lietotāju vajadzībām un tirgus pieprasījumam atbilstošu jauna produkta vai kolekcijas priekšlikumu dizaina projekta formā, atspoguļojot produkta funkcionālās un estētiskās īpašības, izmantotos materiālus, konstruktīvos un tehnoloģiskos risinājumus. - Pārbaudes veids: dizaina projekta aizstāvēšana. Kritēriji: spēj izstrādāt optimālu produkta dizaina risinājumu, kurā ietverti iepriekšējos dizaina procesa posmos izdarītie secinājumi un izvirzītās prasības; spēj pārliecinoši demonstrēt un argumentēt izstrādāto dizaina projektu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Praktisko darbu un prezentāciju izpildījums, dalība semināros. - 40%
Darba mapes saturs un kvalitāte (radošā darba un izpētes procesa apkopojums) - 30%
Projekta tēmas un dizaina izpētes prezentācija (izpēte, pamatojums, iespējamie risinājumu virzieni) - 10%
Produktu dizaina projekta aizstāvēšana (eksāmens) - 20%
 
Priekšzināšanas Kompozīcijas pamatprincipi, rasēšana, konstruēšana, 3D modelēšana lietojot CAD programmatūru.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 2.8 20 0 20 *
2 4.2 20 0 40 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]