AD0023 Progresīvās tekstiltehnoloģijas

Kods AD0023
Nosaukums Progresīvās tekstiltehnoloģijas
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Tekstilmateriālu tehnoloģija
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Ilze Baltiņa
Kredītpunkti 7.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā aplūkotas inovācijas tekstiliju ražošanā, šo inovatīvo tekstiliju izmantošana gan sadzīves, gan tehniskajās jomās. Analizētas inovatīvas tekstilšķiedras un pavedieni, to īpašības un lietojums. Analizētas inovatīvo tekstiliju izgatavošanas tehnoloģijas, iekārtas un to darbības principi. Studentiem ir paredzēts pastāvīgais darbs, kura ietvaros studējošais veic analīzi par kādas inovatīvas tekstilijas izstrādes iespējām, izmantojamām tehnoloģijām un iekārtām. Izvēlas un pamato ražošanas tehniskos parametrus, izvērtē to ietekmi uz izstrādājuma kvalitāti. .
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Tendences tekstiltehnoloģiju inovāciju jomā. 5 15 0 0
Inovatīvās tekstilšķiedras un pavedieni. 5 10 0 0
Inovatīvas aušanas tehnoloģijas un iekārtas. 20 25 0 0
Inovatīvas adīšanas tehnoloģijas un iekārtas. 20 25 0 0
Inovatīvas neausto drānu ražošanas tehnoloģijas un iekārtas. 15 20 0 0
Funkcionālo īpašību piešķiršana drānām apdares laikā. 15 25 0 0
Kopā: 80 120 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis: sniegt padziļinātas zināšanas par inovatīvām tekstiltehnoloģijām un iekārtām, to izmantošanu, tehniskajiem parametriem, to ietekmi uz tekstiliju īpašībām un kvalitāti. Studiju kursa uzdevums: attīstīt spēju plānot inovatīvu tekstiliju ražošanu, veikt tehniskos aprēķinus un novērtēt iespēju īstenot projektu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj pamatot tekstiltehnoloģiju attīstības tendences. - Patstāvīgais darbs, eksāmens. Kritēriji: pamatotas tekstiltehnoloģiju attīstības tendences.
Spēj izvērtēt dažādu inovatīvo tekstiliju ražošanas tehnoloģijas. - Patstāvīgais darbs, eksāmens. Kritēriji: izvērtēts jaunāko tekstiliju ražošanas tehnoloģiju lietojums noteikta tekstilprodukta izstrādei
Spēj plānot inovatīvu tekstiliju izstrādi. - Patstāvīgais darbs, eksāmens. Kritēriji: saplānota inovatīvas tekstilijas izstrāde.
Spēj diskutēt par dažādu tehnoloģisko parametru ietekmi uz izstrādājuma īpašībām un kvalitāti. - Patstāvīgais darbs, eksāmens. Kritēriji: argumentēti diskutē par tekstiliju izstrādes tehnoloģisko parametru ietekmi uz izstrādājumu īpašībām un kvalitāti.
Spēj izvērtēt potenciālo iekārtu izvēli inovatīvu tekstiliju ražošanai. - Patstāvīgais darbs, eksāmens. Kritēriji: argumentēti pamato iekārtu izvēli inovatīvu tekstiliju ražošanai.
Pārzina mūsdienu tekstiltehnoloģiju ražošanas jaunākās iespējas. - Patstāvīgais darbs, eksāmens. Kritēriji: analizē mūsdienu tekstiltehnoloģiju ražošanas jaunākās iespējas.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Patstāvīgais darbs - 50%
Patstāvīgā darba prezentācija - 20%
Eksāmens - 30%
 
Priekšzināšanas Jābūt apgūtām pamatzināšanām par tekstiltehnoloģiju procesiem, tehnoloģiskiem parametriem un iekārtām.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 7 32 48 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]