AD0022 Šķiedru materiālu un produktu dizaina konceptuālie modeļi

Kods AD0022
Nosaukums Šķiedru materiālu un produktu dizaina konceptuālie modeļi
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Lietišķā māksla un dizains
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Zane Zelča, Edgars Kirilovs
Kredītpunkti 7.0
Daļas 1
Anotācija Industriālā dizainā aktīvi iesaistītu dažādu grupu - studentu, lektoru, dizaineru, ražotāju konceptuālo modeļu atšķirību izpēte vēsturiskā, teorētiskā, psiholoģiskā un statistiskā aspektā. Šī studiju kursa ietvaros studenti apgūs zināšanas un prasmes kā integrēt šķiedru materiālu jaunos materiālos un produktos atbilstoši konceptuālajiem modeļiem..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Dizaineru aktivitāšu iedalīšana kategorijās, konceptualizēšana un izprašana no praktiķu viedokļa (konceptuālais un mentālais modelis produktu dizainā). 8 10 0 0
Izglītības un komerciālo grupu konceptuālo modeļu atšķirības. Eksperimentu un aptauju plānošana iesaistīto grupu viedokļu izpētei. 6 8 0 0
Sistēmiskā domāšana, sistēmu principi, sistēmdinamika. 8 10 0 0
Informācijas un uzskates materiālu sagatavošanas principi un metodes dažādu jomu speciālistu iesaistei, personalizācija, diferenciācija un mainīgums. 8 10 0 0
Informācijas nesēju izvēle, projektēšana. Abstraktā domāšana, arhetipi, spēka pielikšanas punkti sistēmā. 6 8 0 0
Produkta/pakalpojuma veidošana/pilnveidošana ņemot vērā konceptuālo modeļu kopumu. 6 12 0 0
Konceptuāls modelis ilgtspējīgam produktu dizainam, integrēta multimodāla lēmumu pieņemšana. 8 10 0 0
Eko-dizaina modelis, dzīves cikla novērtējums, dzīves cikla izmaksas. 6 10 0 0
Starpdisciplinārā dizaina darba konceptuālais modelis (rūpnieciskais dizains un inženierzinātnes). 6 12 0 0
Arhitektūras koncepcijas modeļa idejas, pielietojums produkta dizainā. 6 10 0 0
Materiālu dizaina koncepcijas, materiālu izvēle, tehnoloģiju piemērotība. 6 8 0 0
Šķiedru materiāli, kompozītu projektēšana un tehnoloģijas. 6 12 0 0
Kopā: 80 120 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir pilnveidot un attīstīt šķiedru materiāla/produkta/kolekcijas/pakalpojuma/procesa konceptuālo modeļu veidošanas un analīzes prasmes no dažādiem skata punktiem. Studiju kursa uzdevums ir veicināt komunikācijas starp procesā iesaistītām grupām ar dažādām interesēm, attīstīt konceptuālos modeļus atbilstoši situācijai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot analizēt principiāli jaunu šķiedru materiālu/produktu/pakalpojumu veidošanas aspektus un vēsturiskas pieredzes, apzināt un analizēt veiksmes un neveiksmes, cēloņus. - Prezentācijas un tekstuālā formā veidots uz piemēriem balstīts apskats. Kriteriji: students pārzina un prot analizēt šķiedru materiālu/produktu/pakalpojumu veidošanas aspektus, apzināt un analizēt, cēloņus.
Prot izveidot konceptuālos modeļus, salīdzināt, optimizēt, risināt kompromisa uzdevumus. - Pētījums. Kritēriji: Prot izstrādāt principiāli jauna piedāvājuma idejas, konceptuālos modeļus, komunikācijas formas un saturu adresētu dažādām grupām, pamatota komunikāciju kanālu izveide/lietojums.
Prot izstrādāt koncepciju konkrēta materiāla vai produkta dizainam, plānot eksperimentus dizaina izstrādei un iesaistīto grupu izpētei. - Eksāmens. Kritēriji: Prot sagatavot atbilstošu eksperimenta plānu plānotajam materiāla vai produkta dizainam.
Prot strādāt darba grupās, aptauju plānošana iesaistīto grupu viedokļu izpētei. - Darbs grupā. Kritēriji: prot strādāt grupā, aktīvi iesaistās mērķu sasniegšanā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Prezentācijas - 40%
Pētījums - 30%
Eksāmens - 20%
Darbs grupā - 10%
 
Priekšzināšanas Maģistra līmeņa zināšanas materiālu pētījumu metodoloģijā un lietotājorientēts dizains.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 7 32 48 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]