AD0021 Tekstilmateriālu pētniecība

Kods AD0021
Nosaukums Tekstilmateriālu pētniecība
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Ilze Baltiņa
Kredītpunkti 7.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā analizētas teorijas par tekstilmateriālu fizikālo un mehānisko īpašību pētījumiem. Veikta tekstilmateriālu pētījumu plānošana un eksperimenti, analizēti iegūtie rezultāti. Novērtēta eksperimentāli iegūto datu ticamība, pamatotība un nevienmērība..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Tekstilmateriālu pētniecībai nepieciešamo paraugu atlase un eksperimenta plānošana. 10 10 0 0
Tekstilmateriālu stiprības un elastības teorijas. 5 10 0 0
Tekstilmateriālu nogurums stiepes, lieces, laika apstākļu, berzes un citu faktoru ietekmē. 10 15 0 0
Tekstilmateriālu mitruma uzsūkšanas un caurlaidības teorijas. 10 15 0 0
Tekstilmateriālu siltumfizikālās un termiskās īpašības. 5 10 0 0
Tekstilmateriālu zemapģērba mikroklimata regulācijas spēja. 10 15 0 0
Tekstilmateriālu dielektriskās īpašības. 5 5 0 0
Elektrovadošo tekstiliju veidi un īpašības. 10 15 0 0
Tekstilmateriālu izolācijas spēju raksturojums. 5 10 0 0
Tekstilmateriālu ilgmūžibas teorijas un pētījumi. 10 15 0 0
Kopā: 80 120 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis - attīstīt analītiskās spējas izvērtēt teorētisko jautājumu saistību ar praksi savā pētniecības darbā tekstilmateriālu pētniecības jomā. Uzdevumi: 1. Attīstīt studējošā iemaņas pamatot izvēlēto pētījumu metodiku, veikt plašākus tekstilmateriālu fizikālo un mehānisko īpašību testus, kā arī izvērtēt iegūtos rezultātus. 2. Pilnveidot teorētiskās zināšanas, studējot jaunāko zinātnisko literatūru, par netradicionālām, nestandartizētām tekstilmateriālu testēšanas metodēm.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina un spēj izskaidrot dažādas tekstilmateriālu fizikālo īpašību teorijas. - Eksāmens. Kritēriji: balstoties uz teorētiskām atziņām skaidro un pamato dažādas tekstilmaterialu fizikālās īpašības
Spēj plānot tekstilmateriālu pētījumus. - Patstāvīgais darbs un eksāmens. Kritēriji: veikts tekstilmateriālu pētījumu eksperimenta plānojums
Prot izvēlēties eksperimentālo paraugu atlases veidu, pamatot to. - Patstāvīgais darbs un eksāmens. Kritēriji: pamatoti atlasīti paraugi eksperimentāliem pētījumiem.
Spēj izvērtēt un analizēt tekstilmateriālu pētījumos iegūtos rezultātus. - Patstāvīgais darbs un eksāmens. Kritēriji: analizē eksperimentālos rezultātus
Prot diskutēt par materiālu pētījumos iegūtiem rezultātiem. - Patstāvīgais darbs un eksāmens. Kritēriji: brīvi diskutē par eksperimentos iegūtajiem rezultātiem.
Spēj novērtēt eksperimentālo rezultātu pamatotību, ticamību un nevienmērības raksturlielumus. - Patstāvīgais darbs un eksāmens. Kritēriji: pamato iegūto rezultātu ticamību, balstoties uz statistiskās analīzes datiem.
Ir kompetents un spēj salīdzināt un novērtēt dažādu tekstilmateriālu fizikālās īpašības. - Patstāvīgais darbs un eksāmens.Kritēriji: veic eksperimentos iegūto fizikālo īpašību salīdzinošo analīzi dažādiem tekstilmateriāliem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Patstāvīgais darbs - 50%
Patstāvīgā darba prezentācija - 20%
Eksāmens - 30%
 
Priekšzināšanas Atbilst studiju programmas uzņemšanas prasību nosacījumiem.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 7 32 48 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]