AD0020 Dizaina teorija

Kods AD0020
Nosaukums Dizaina teorija
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Lietišķā māksla un dizains
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Andra Ulme, Silvija Kukle
Kredītpunkti 7.0
Daļas 1
Anotācija Mainīgās demogrāfiskās un sociālās struktūras rada nopietnu spiedienu uz vairākām mūsdienu sabiedrības galvenajām vērtībām; tās ietver sociālo integrāciju un līdztiesību, ilgtspējīgu veselības aprūpi un veselīgu novecošanos, patērētāju kulta maiņu uz ilgtspējīgu dzīvesveidu. Dizaina tehnoloģiju institūts paredz pasauli, kurā šīs cilvēka pamatvērtības tiek risinātas, izmantojot interaktīvās un attīstītās produktu-pakalpojumu sistēmas. Mērķis ir dot iespēju cilvēkiem sasniegt pilnvērtīgas fiziskās, garīgās, emocionālās un sociālās labklājības stāvokli, izveidojot interaktīvas un (līdz) mainīgas sistēmas, kurās nākotnes tehnoloģijas un cilvēki kopīgi pielāgojas, lai sasniegtu īpašības, kas pārsniedz lietderību un izmantojamību. Studiju kursa ietvaros tiks veikti zinātniskie pētījumi un to rezultāti tiks apkopoti prezentācijas, zinātniskajos rakstos un ziņojumos konferencēs..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Gaismu un krāsu modeļi, shēmas, īpašības, uztvere, uztvers defekti, efekti un to sintēze. 12 18 0 0
Objektu, vides izgaismošanas principi dažādu efektu radīšanai un fiksēšanai. 12 18 0 0
Universālu principu analīze dažādu stilu pirmsvēstures un vēsturiskos objektos, t.sk. Latvijā. 12 18 0 0
Dabas formu, krāsu un tehnoloģisko risinājumu pārnešana uz objektiem, produktiem, vidi. 12 18 0 0
Sajūtu, skaistuma, telpas, dinamisma un citu efektu sintēze dizaina objektos. 10 15 0 0
Nolasāmības principi, to realizācija dažādos informācijas nesējos un objektos. 6 9 0 0
Objekta, produkta, institūcijas koptēla veidošanas metodes un līdzekļi, to sintēze dizaina izstrādājumos. 10 15 0 0
Prezentācijas, diskusijas semināra ietvaros. 6 9 0 0
Kopā: 80 120 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir padziļināt teorētiskās zināšanas un prasmes integrēt dizaina teorijas principus praktisku risinājumu sintēzē un analīzē. Kursa uzdevumi ir: - pilnveidot zināšanas mūsdienu zinātniskajā teorijā par dizainu, - attīstīt izpratni par zinātniski pamatotu gaismas un krāsu efektu kombināciju sintēzi, tās integrāciju situācijās/objektos, - praktiskajā darbā attīstīt dabas motīvu un risinājumu stilizācijas integrāciju produktos/projektos, - pilnveidot harmonijas principu analīzi vēsturiskos un mūsdienu objektos, - attīstīt prasmi veidot objekta, produkta, institūcijas tēlu, balstoties uz dizaina teorijas principiem, - attīstīt argumentētu prezentācijas prasmi iegūto rezultātus publiskošanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj pareizi izvēlēties gaismas fizikālos efektus ņemot vērā gaismas teoriju, uztveres specifiku, saskaņot tos ar objekta specifiku, novērtēt un prognozēt sagaidāmo rezultātu. - Patstāvīgā darba prezentācijā demonstrēta efektu kombināciju sintēzes analīze, integrēšana situācijās/objektos, piemēru izvēles pamatotības vērtējums.
Pārzina krāsu jaukšanu un salikumu veidošanu, analīzē balstoties uz krāsu modeļiem un krāsu īpašībām, novērtē atstaroto un krītošo gaismu mijiedarbību. - Patstāvīgā darba prezentācijā demonstrētu krāsu efektu sintēze, analīze, kritisks vērtējums, radoša pieeja, izmantojumu piemēri vēsturiskā un mūsdienu skatījumā.
Prot saskatīt, stilizēt, lietot dabas motīvus - formas, krāsas, tehniskos risinājumus - dizainā. - Praktiskajā darbā demonstrēta veiksmīga dabas motīvu un risinājumu integrācija produktos/projektos.
Prot lietot harmonijas principus objektu analīzē un veidošanā. - Prezentācijā demonstrēta harmonijas principu analīze vēsturiskos un mūsdienu objektos.
Spēj veidot objekta, produkta, institūcijas tēlu balstoties uz dizaina teorijas principiem. - Prezentācijā demonstrēti objekta tēla izstrādes principi, gaita, rezultāts, kritiska analīze. Noslēguma eksāmens.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Praktiskie darbi - 10%
Patstāvīgais darbs - 30%
Prezentācijas - 40%
Eksāmens - 20%
 
Priekšzināšanas Maģistra līmeņa zināšanas Dizaina un telpiskās vides kompozīcijā, ievads dizaina teorijā, mākslas un dizaina vēsturē, dizaina analīzē un kritikā, lietotājorientētā dizaina jomā, emocionālais dizains, ilgtspējīgas attīstības teorija, dizaina domāšana.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 7 32 48 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]