AD0019 Komforts apģērbā

Kods AD0019
Nosaukums Komforts apģērbā
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Tekstilmateriālu tehnoloģija
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Inese Ziemele, Dana Almli, Gaļina Terļecka
Kredītpunkti 7.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā apskatīta saikne starp cilvēka sensoro uztveri un komfortu apģērbā. Analizētas teorijas un apskatītas fizioloģiskā, termiskā, psiholoģiskā un fiziskā komforta apģērbā pētniecības metodes. Praktiskajos darbos paredzēts padziļināt studējošo iemaņas drānu, to slāņojumu higiēnisko un termoregulācijas īpašību izpētē ar instrumentālām metodēm. Analizētas cilvēka fizioloģiskā komforta prognozēšanas iespējas, lietojot termiskās vides ergonomikas standartos iekļautās metodes..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Cilvēka sensorā uztvere un komforts apģērbā. 6 10 0 0
Sistēma ‘cilvēks – apģērbs – vide’. 8 12 0 0
Fizioloģiskais un termiskais komforts apģērbā. Ķermeņa siltuma līdzsvars. 16 24 0 0
Fiziskais komforts apģērbā. 16 24 0 0
Psiholoģiskais komforts apģērbā. 16 24 0 0
Drānu, to slāņojumu higiēnisko un termoregulācijas īpašību noteikšanas instrumentālās metodes. 6 6 0 0
Cilvēka komforta vērtēšana vides ergonomikas standartos. 6 14 0 0
Fizioloģiskā un fiziskā komforta apģērbā prognozēšana. 6 6 0 0
Kopā: 80 120 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: attīstīt izglītojamo spējas izprast un orientēties sistēmā cilvēks-apģērbs-vide. Uzdevums: sniegt zināšanas un attīstīt spējas pētīt, analizēt un prognozēt valkātāja fizioloģisko, fizisko un termisko komfortu dažādu funkcionālo uzdevumu apģērbos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Orientējas sistēmā cilvēks – apģērbs – vide. - Patstāvīgais darbs, eksāmens. Students pārzina sistēmas cilvēks-apģērbs-vide raksturlielumus un komforta apģērbā sastāvdaļas.
Spēj atlasīt pētniecības metodes un pētīt fizioloģisko, termisko un fizisko cilvēka komfortu apģērbā. - Patstāvīgais darbs, eksāmens. Students spēj pētīt cilvēka fizioloģisko, termisko un fizisko komfortu apģērbā.
Orientējas un pētniecībā lieto drānu, to slāņojumu higiēnisko un termoregulācijas īpašību noteikšanas instrumentālās metodes. - Praktiskais darbs, eksāmens. Students spēj pētniecībā lietot drānu slāņojumu higiēnisko un termoregulācijas īpašību noteikšanas instrumentālās metodes.
Orientējas un pētniecībā lieto cilvēka komforta vērtēšanai vides ergonomikas standartus. - Praktiskais darbs, eksāmens. Students orientējas un spēj lietot cilvēka komforta vērtēšanai apģērbā vides ergonomikas standartus.
Spēj izpētīt un prognozēt apģērba valkātāja komfortu apģērbā. - Patstāvīgais darbs, patstāvīgā darba prezentācija, situāciju analīze. Students spēj prognozēt cilvēka komfortu konkrētā apģērbā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Praktiskie darbi - 20%
Patstāvīgais darbs - 30%
Patstāvīgā darba prezentācija, situāciju analīze - 10%
Eksāmens - 40%
 
Priekšzināšanas Maģistra līmeņa zināšanas apģērbu projektēšanas un kvalitātes vadības jomās.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 7 32 48 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]