AD0018 Koka izstrādājumu tehnoloģija (studiju projekts)

Kods AD0018
Nosaukums Koka izstrādājumu tehnoloģija (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Lietišķā māksla un dizains
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Edgars Kirilovs, Inga Zotova
Kredītpunkti 10.0
Daļas 2
Anotācija Studiju kursā izskatīta dažādas sarežģītības pakāpes koka izstrādājumu izgatavošanai lietojamo materiālu, to apstrādes metožu un tehnoloģisko pamatiekārtu pielietošana, aprēķinu veikšana sērijveida ražošanas organizēšanai un produktu kvalitātes nodrošināšanai. Sniegta informācija par mūsdienu datorvadības iekārtām un sistēmām. Studiju kurss paredz arī praktisku darbību ar kokapstrādes darbmašīnām un rokas elektriskajiem instrumentiem produktu izgatavošanai. Projekta saturs un apjoms paredzēts atbilstoši bakalaura darba ar projekta daļu nolikuma prasībām tā tehnoloģiskās daļas izstrādei..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Tehnoloģijas jēdziens un struktūra. Tehnoloģiskā procesa sastāvdaļas. Koka apstrādes tehnoloģija. 6 6 0 0
Ražošanas procesu organizācija un vadība. Ražošanas organizācijas tipi. 6 6 0 0
Meža izstrādes sortiments. Produkcijas kvalitāte un tās nodrošināšana ražošanā. 6 6 0 0
Koksnes materiālu mehāniskā apstrāde. 6 6 0 0
Materiālu (žāģmateriālu, plātņu materiālu, lokšņu materiālu) piegriešanas metodes un darbamašīnas. 15 15 0 0
Piegriešanas kartes. Zāģēšanas ceļa aprēķināšana. 6 6 0 0
Kokapstrādes pirmapstrādes metodes un iekārtas. 12 12 0 0
Kokapstrādes noslēdzošās apstrādes metodes un iekārtas (tapu veidošana, profilēšana, ligzdu veidošana, urbšana). 15 15 0 0
Koka izstrādājumi, to iedalījums produktu grupās. Dažādu koka izstrādājumu konstruktīvās un izgatavošanas tehnoloģija. 12 12 0 0
Detaļu un kopsavilkumu vienību sagatavošana apdarei. 8 8 0 0
Praktiskā darbība operāciju izpildei nepieciešamā laika aprēķini. 8 8 0 0
Ražošanas tehnoloģiskā shēmās to veidi un izveides principi. 12 12 0 0
Līmēšana ar vienlaicīgu liekšanu. Masīvkoka līmēšanas metodes un principi. 8 8 0 0
Produkta tehnoloģiskās dokumentācijas sagatavošana ar nepieciešamajiem aprēķiniem. 20 20 0 0
Kopā: 140 140 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: attīstīt prasmes patstāvīgai produktu izgatavošanas tehnisko procesu izstrādei, iekārtu pamatotības izvēlei, apstrādes procesu aprēķinu veikšanai sērijveida ražošanas izveidei. Uzdevumi: - attīstīt izpratni, zināšanas, kompetenci par vidēja sarežģītības pakāpes koka izstrādājuma izgatavošanas (ražošanas) tehnoloģiskajām iekārtām, aprīkojumu un nepieciešamajām aprēķinu metodēm; - sniegt prasmes pamatotu, izgatavošanai nepieciešamo materiālu, furnitūras izvēlei un prasmes veikt aprēķinus to nepieciešamo apjomu noteikšanai; - pilnveidot izpratni par tehnoloģisko procesu izstrādes nosacījumiem, patstāvīgi veikt racionālu iekārtu, elektrisko rokas instrumentu un aprīkojuma izvēli nelielu sēriju ražošanas nodrošināšanai, ko apstiprināt ar nepieciešamiem aprēķiniem; - sniegt prasmes patstāvīgi veikt apstrādes laika patēriņa un nepieciešamā darbaspēka aprēķinu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj sagatavot apskatītās tēmas darbmašīnu apskatu. - Referāti par teoriju.
Spēj izvēlēties optimālākos produkta izgatavošanai nepieciešamos materiālus, darbmašīnas un iekārtas to apstrādei. - Pārbaudes darbi.
Prot projektējot koka izstrādājumus novērtēt tā izgatavošanas iespējas un iespējamās izmaksas. - Praktiskais uzdevums, Pārbaudes darbs.
Spēj patstāvīgi izstrādāt koka izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģiskās shēmas, aprakstīt procesu, aprēķināt izgatavošanai nepieciešamo laiku, aprēķināt materiāla patēriņu. - Praktiskais uzdevums. Teorijas jautājumu tests. Eksāmens.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Referāti par teoriju - 15%
Pārbaudes darbi - 15%
Praktiskais uzdevums - 20%
Teorijas jautājumu tests - 20%
Eksāmens - 30%
 
Priekšzināšanas Koksnes fizika, koka izstrādājumu konstruēšana, koka izstrādājumu projektēšana.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 4.3 0 60 0 *
2 5.7 0 80 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]