AD0016 Apģērbu tehnoloģijas izpētes metodes

Kods AD0016
Nosaukums Apģērbu tehnoloģijas izpētes metodes
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Tekstilmateriālu tehnoloģija
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Inese Ziemele, Uģis Briedis
Kredītpunkti 7.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss aptver apģērbu tehnoloģiju un to realizācijas procesu novērtēšanas un nodrošināšanas izpētes metodes. Apskatīta apģērbu tehnoloģiju attīstība, tehnoloģisko procesu norišu likumsakarības, to parametru pētniecības metodes un līdzekļi..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Apģērbu izgatavošanas tehnoloģisko procesu līmeņa novērtēšanas un nodrošināšanas problēmas un metodes. 10 15 0 0
Tehnoloģisko procesu operatīvās organizatoriskās vadīšanas funkcionālā integrēšana un pilnīgošana. 12 18 0 0
Apģērbu tehnoloģiju un to realizācijas procesu attīstība. 12 18 0 0
Apģērbu apstrādes tehnoloģisko procesu parametru pētniecības metodes un optimizācija. 12 18 0 0
Drānu detaļu savienošanas un apdares tehnoloģisko procesu kvalitātes problēmas un izpētes metodes. 14 21 0 0
Drānu piegriešanas tehnoloģijas pētījumi, procesa kvalitātes paaugstināšanas paņēmieni. 12 18 0 0
Apģērba produktu tehnoloģiskuma izpētes un novērtēšanas metodes. 8 12 0 0
Kopā: 80 120 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķi ir attīstīt izglītojamo spējas: 1. Patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties saviem pētījumiem atbilstošākās metodes un veikt apģērbu izgatavošanas tehnoloģiju un to realizācijas darba organizatorisko formu pētniecību. 2. Gan mutvārdos, gan rakstiski sazināties ar plašām zinātniskajām aprindām un ar sabiedrību kopumā par savu zinātnisko darbību apģērbu izgatavošanas un ražošanas tehnoloģisko procesu pētniecības aspektā. Uzdevumi: 1. Sniegt zināšanas par apģērbu izgatavošanas un ražošanas tehnoloģiju pētniecības metodēm. 2. Attīstīt patstāvīgi un kritiski izgūto atziņu analīzes, sintēzes un izvērtēšanas prasmes, risinot uzdotos apģērbu tehnoloģiju pētniecības vai inovāciju uzdevumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj novērtēt apģērbu izgatavošanas tehnoloģisko procesu līmeni un novērtēt problēmas. - Veiktais patstāvīgais pētījums, tā prezentācija. Tiek demonstrēta spēja novērtēt apģērbu izgatavošanas tehnoloģisko procesu līmeni un to problēmas.
Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties saviem pētījumiem atbilstošākās apģērbu tehnoloģijas vai tehnoloģiskā procesa izpētes metodes. - Veiktais patstāvīgais pētījums, tā prezentācija un eksāmens. Tiek demonstrēta spēja izvērtēt un izvēlēties saviem pētījumiem atbilstošākās apģērbu apstrādes tehnoloģijas vai tehnoloģiskā procesa izpētes metodes.
Spēj veikt apģērbu tehnoloģiju, to realizācijas procesu pētniecību dažādu ražošanas organizatorisko formu ietvaros. - Veiktais patstāvīgais pētījums, tā prezentācija. Tiek demonstrēta spēja veikt apģērbu apstrādes tehnoloģiju, to realizācijas procesu pētniecību dažādu ražošanas organizatorisko formu ietvaros.
Spēj risināt uzdotos apģērbu tehnoloģiju, tehnoloģisko procesu parametru optimizācijas vai inovāciju uzdevumus. - Veiktais patstāvīgais pētījums, tā prezentācija un eksāmens. Tiek demonstrēta spēja risināt uzdotos apģērbu tehnoloģiju, tehnoloģisko procesu parametru optimizācijas vai inovāciju uzdevumus.
Spēj izstrādāt attīstības, pielietošanas un izpētes projektus pētniecībai apģērbu tehnoloģiju jomā, ieskaitot radošu, novatorisku un oriģinālu pieeju pētniecībai. - Veiktais patstāvīgais pētījums, tā prezentācija. Tiek demonstrēta spēja izstrādāt attīstības, pielietošanas un izpētes projektus pētniecībai apģērbu tehnoloģiju jomā, ieskaitot radošu, novatorisku un oriģinālu pieeju pētniecībai.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Patstāvīgais pētījums - 50%
Pētījuma prezentācija - 10%
Eksāmens - 40%
 
Priekšzināšanas Maģistra līmeņa zināšanas apģērbu tehnoloģiju pārvaldībā, darba metožu pētniecībā, apģērbu loģistikā un attīstītajās apģērbu tehnoloģijās.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 7 32 48 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]