AD0015 Tekstila materiālmācība

Kods AD0015
Nosaukums Tekstila materiālmācība
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Ilze Baltiņa
Kredītpunkti 4.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā tiek aplūkotas jaunākās tendences šķiedru attīstībā un ražošanā. Analizētas izejmateriālu īpašības un to noteikšana, dzijas raksturlielumi un to ietekme uz drānu kvalitāti, drānu struktūras raksturlielumu ietekme uz to mehāniskajām un fizikālajām īpašībām. Novērtēti šķiedru, dzijas un drānu defekti..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Jaunākās tendences šķiedru attīstībā un ražošanā. 8 8 0 0
Pavedienu veidi, to kvalitātes novērtēšana. 8 8 0 0
Auduma uzbūves fāzes, to noteikšana. 4 4 0 0
Drānu kvalitātes raksturlielumi. 8 8 0 0
Tekstilmateriālu stiepes un lieces deformācija. 6 6 0 0
Drānu struktūras raksturlielumu ietekmes novērtēšana uz to mehāniskajām īpašībām. 4 4 0 0
Drānu fizikālās īpašības. 8 8 0 0
Tekstiliju nolietošanās dažādu ārējo faktoru ietekmē. 6 6 0 0
Drānu defektu veidi. 8 8 0 0
Kopā: 60 60 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis - iemācīt analizēt tekstilšķiedru, pavedienu un drānu īpašības un novērtēt to kvalitāti. Uzdevumi: veicināt apgūt zināšanas par tekstilšķiedru un pavedienu attīstības tendencēm, nodrošināt prasmi izvēlēties šķiedrmateriālus dažādām tekstilijām un prognozēt to ietekmi uz drānu īpašībām, kā arī saskatīt materiālu defektus un analizēt to rašanās cēloņus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj atpazīt dažādus šķiedrmateriālus, definēt to struktūru un prognozēt tās ietekmi uz tekstiliju īpašībām. - Pārbaudes veidi - laboratorijas darbi, kontroldarbi, patstāvīgais darbs, eksāmens. Kritēriji: atpazīst dažādus tekstilmateriālus, nosauc to struktūras raksturlielumus, prognozē to ietekmi uz tekstiliju īpašībām.
Spēj atpazīt dažādus pavedienu veidus un novērtēt to lietojumu tekstiliju izstrādē. - Pārbaudes veidi - laboratorijas darbi, kontroldarbi, patstāvīgais darbs, eksāmens. Kritēriji: atpazīst dažādus pavedienu veidus un novērtē to lietojumu tekstiliju izstrādē.
Spēj noteikt un analizēt pavedienu raksturlielumus - lineāro blīvumu un tā nevienmērību, pavedienu grodumu un tā nelīdzsvarotību. - Pārbaudes veidi - laboratorijas darbi, kontroldarbi, patstāvīgais darbs, eksāmens. Kritēriji: nosaka un analizē pavedienu raksturlielumus - lineāro blīvumu un tā nevienmērību, pavedienu grodumu un tā nelīdzsvarotību.
Spēj noteikt pavedienu defektus un to ietekmi uz tekstiliju kvalitāti. - Pārbaudes veidi - laboratorijas darbi, kontroldarbi, patstāvīgais darbs, eksāmens. Kritēriji: atpazīst pavedienu defektus un novērtē to ietekmi uz tekstiliju kvalitāti.
Spēj noteikt un analizēt pavedienu un drānu stiepes un lieces deformāciju plašāku raksturlielumu kopu - Pārbaudes veidi - laboratorijas darbi, kontroldarbi, patstāvīgais darbs, eksāmens. Kritēriji: nosaka un analizē pavedienu un drānu stiepes un lieces deformāciju plašāku raksturlielumu kopu
Spēj noteikt un analizēt drānu fizikālos raksturlielumus un to ietekmi uz tekstiliju ekspluatācijas īpašībām. - Pārbaudes veidi - laboratorijas darbi, kontroldarbi, patstāvīgais darbs, eksāmens. Kritēriji: nosaka un analizē drānu fizikālos raksturlielumus un to ietekmi uz tekstiliju ekspluatācijas īpašībām.
Spēj prognozēt drānu ilgmūžību, balstoties uz teorētiskiem secinājumiem un eksperimentāliem rezultātiem. - Pārbaudes veidi - laboratorijas darbi, kontroldarbi, patstāvīgais darbs, eksāmens. Kritēriji: prognozē un pamato drānu ilgmūžību, balstoties uz teorētiskiem secinājumiem un eksperimentāliem rezultātiem.
Spēj atpazīt dažādus drānu defektus, nosaucot to rašanās iemeslus. - Pārbaudes veidi - laboratorijas darbi, kontroldarbi, patstāvīgais darbs, eksāmens. Kritēriji: atpazīst dažādus drānu defektus un nosauc to rašanās iemeslus.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Laboratorijas darbi - 20%
Patstāvīgais darbs - 20%
Kontroldarbi - 20%
Eksāmens - 40%
 
Priekšzināšanas Pamatzināšanas par šķiedru, pavedienu un drānu struktūru un īpašībām.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 4 40 0 20 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]