AD0014 Pedagoģiskā prakse specialitātē

Kods AD0014
Nosaukums Pedagoģiskā prakse specialitātē
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Tekstilmateriālu tehnoloģija
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Andra Ulme, Inese Ziemele, Ilze Baltiņa, Inga Dāboliņa, Dana Almli, Edgars Kirilovs, Zane Zelča, Inese Kašurina, Uģis Briedis, Aleksandrs Okss, Aleksandrs Vališevskis
Kredītpunkti 7.0
Daļas 1
Anotācija Praktisko pedagoģisko iemaņu apgūšana iesaistoties tekstila, apģērbu, koksnes un citu šķiedrmateriālu un produktu projektēšanai, ražošanai un pārstrādei veltīto studiju kursu pasniegšanā bakalaura un maģistra līmeņa studentiem. Laboratorijas un praktisko nodarbību vadīšana, mācību materiālu sagatavošana, mājas darbu un kursa darbu labošana..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Laboratorijas darbu teorētisko un metodisko jautājumu apguve. 2 2 0 0
Praktisko darbu teorētisko un metodisko jautājumu apguve. 2 2 0 0
Laboratorijas darbu organizācija un mācību materiālu sagatavošana. 6 6 0 0
Laboratorijas nodarbību vadīšana bakalaura un maģistra līmeņa studentiem. 6 6 0 0
Praktisko darbu organizācija un mācību materiālu sagatavošana. 6 6 0 0
Praktisko nodarbību vadīšana bakalaura un maģistra līmeņa studentiem. 6 6 0 0
Asistēšana lekcijās bakalaura un maģistra līmeņa studentiem. 4 4 0 0
Mājas darbu un kursa darbu labošana. 48 48 0 0
Kopā: 80 80 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: nodrošināt augstskolas mācībspēkam nepieciešamo prasmju un kompetenču apgūšanu – docēšanu, didaktisko līdzekļu izveidi un izmantošanu; studiju kursa satura izveidi, pārraudzību un mācīšanas metodiku; studiju procesa organizāciju un rezultātu izvērtēšanu. Uzdevumi: • sniegt zināšanas par metodisko un didaktisko materiālu sagatavošanu; • attīstīt pedagoģiskās prasmes un kompetences praktisko darbu vadībā; • attīstīt spēju plānot un vadīt laboratorijas un kursa darbus; • attīstīt spēju uzraudzīt studentu progresu un novērtēt viņu iesniegtos darbus; • attīstīt prasmi strādāt prasmīgi; • attīstīt prasmes patstāvīgi uzlabot savas zināšanas pedagoģijā, mācoties no kolēģiem, apmeklējot kvalifikācijas celšanas seminārus un konferenču pedagoģiju.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina studiju kursa saturu un pasniegšanas metodiku. - Pārbaudes veids - pasniegšanas metodikas kvalitāte un oriģinalitāte. Kritēriji: pozitīvs vērtējums par kursa satura apgūšanu un laboratorijas darbu un praktisko nodarbību vadīšanu.
Spēj pildīt docētāja funkcijas un nodrošināt laboratorijas darbu un praktisko nodarbību norisi. - Pārbaudes veids - nodarbību vadīšanas kvalitāte. Kritēriji: pozitīvs vērtējums par laboratorijas darbu un praktisko nodarbību vadīšanu, ņemot vērā apmācāmo studentu sekmību.
Spēj sagatavot nepieciešamos mācību materiālus un novadīt studiju kursa teorētiskās nodarbības. - Pārbaudes veids - nodarbību vadīšanas kvalitāte. Kritēriji: pozitīvs vērtējums par mācību materiālu sagatavošanu un studiju priekšmeta nodarbību vadīšanu.
Spēj veikt mājas darbu un kursa darbu pārbaudi, kļūdu analīzi, sniegt darbu vērtējumu un kļūdu skaidrojumu. - Pārbaudes veids - darbu pārbaudes vērtējuma precizitāte. Kritēriji: pozitīvs vērtējums par mājas darbu un kursa darbu labošanas precizitāti un pieļauto kļūdu skaidrojumu studentiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Pasniegšanas metodikas kvalitāte un oriģinalitāte - 30%
Nodarbību vadīšanas kvalitāte - 40%
Darbu pārbaudes vērtējuma precizitāte - 30%
 
Priekšzināšanas Maģistra līmeņa profesionālās un akadēmiskās zināšanas
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 7 0 80 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]