AD0013 Modificētu daudzsistēmu pavedienu audumu izpēte

Kods AD0013
Nosaukums Modificētu daudzsistēmu pavedienu audumu izpēte
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Ilze Baltiņa
Kredītpunkti 7.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā tiek apskatīti modificētu daudzsistēmu pavedienu audumu tehnoloģisko risinājumu izvēles pamatprincipi, specifiskās aprēķinu metodes un paņēmieni, lai radītu šo audumu projektēšanas programmas un praktiskos tehnoloģiskos risinājumus..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Ievads daudzsistēmu pavedienu audumu izstrādē. 10 10 0 0
Daudzsistēmu pavedienu audumu tehnoloģisko risinājumu izvēles pamatprincipi. 10 10 0 0
Daudzsistēmu pavedienu audumu tehnoloģisko aprēķinu metodes un paņēmieni. 15 15 0 0
Trīsdimensiju audumi. 20 20 0 0
Trīsdimensiju audumu aušanas tehnoloģija. 25 25 0 0
Trīsdimensiju audumu modelēšanas principi. 10 10 0 0
Trīsdimensiju audumi kompzītmateriālos. 10 10 0 0
Kopā: 100 100 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: pilnveidot zināšanas par daudzsistēmu pavedienu audumu ražošanu. Uzdevumi: veicināt jaunu daudzsistēmu pavedienu audumu projektēšanas metožu apgūšanu, sniegt zināšanas par šādu audumu izstrādes tehnoloģiskām īpatnībām, izmantojamām iekārtām un nepieciešamām palīgierīcēm.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj brīvi orientēties un izskaidrot daudzsistēmu pavedienu audumu tehnoloģiskos risinājumus. - Patstāvīgs praktiskais darbs un tā prezentācija, eksāmens. Kritēriji: spēj diskutēt par vairāku šķēru un audu sistēmu audumu aušanas tehnoloģijām un iekārtām.
Prot veikt daudzsistēmu pavedienu audumu tehniskos aprēķinus. - Patstāvīgs praktiskais darbs un tā prezentācija, eksāmens. Kritēriji: prot veikt daudzsistēmu pavedienu audumu tehniskos aprēķinus.
Spēj rast daudzsistēmu pavedienu audumu izstrādes tehnoloģiskos risinājumus. - Patstāvīgs praktiskais darbs un tā prezentācija , eksāmens. Kritēriji: prot izvēlēties daudzistēmu pavedienu audumu izstrādes tehnoloģiju un tehnoloģiskos parametrus.
Spēj analizēt un prot izvērtēt daudzsistēmu pavedienu audumu lietojumu. - Patstāvīgs praktiskais darbs un tā prezentācija, eksāmens. Kritēriji: spēj izvērtēt daudzsistēmu pavedienu audumu lietojumu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Patstāvīgais darbs - 60%
Patstāvīgā darba prezentācija - 20%
Eksāmens - 20%
 
Priekšzināšanas Zināt audumu projektēšanas un tehnoloģijas pamatus.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 7 32 48 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]