AD0012 Apģērbu materiālzinības (studiju projekts)

Kods AD0012
Nosaukums Apģērbu materiālzinības (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Ilze Baltiņa
Kredītpunkti 4.0
Daļas 1
Anotācija Studiju projekta ietvaros studējošais izvirza prasības apģērbu audumu, trikotāžas un neaustām drānu, oderdrānu, siltinošo materiālu, starpliku, dabīgo un mākslīgo ādu un kažokādu, dublēto un plēvju materiālu atbilstībai projektējamā izstrādājuma prasībām, izvēlas tos, veic šo materiālu testēšanu, analizē iegūtos rezultātus. Izvēlas šujamos diegus, apdares materiālus un furnitūru..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Audumu sortiments, struktūra un kvalitātes raksturlielumi 6 6 0 0
Trikotāžas drānu sortiments, struktūra un kvalitātes raksturlielumi 4 4 0 0
Neausto drānu sortiments, struktūra un kvalitātes raksturlielumi 2 2 0 0
Oderdrānu sortiments un kvalitātes raksturlielumi 2 2 0 0
Starpliku materiālu sortiments un kvalitātes raksturlielumi 4 4 0 0
Šujamo diegu sortiments un kvalitātes raksturlielumi 4 4 0 0
Apģērba aksesuāru un furnitūras sortiments un kvalitātes raksturlielumi 2 2 0 0
Ādu sortiments un kvalitātes raksturlielumi 4 4 0 0
Kažokādu sortiments un kvalitātes raksturlielumi 4 4 0 0
Pamatmaterialu un palīgmateriālu atbilstības novertēsana konkrētam šūtajam izstrādājumam 28 28 0 0
Kopā: 60 60 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt prasmes izvirzīt šūto izstrādājumu drānām un palīgmateriāliem atbilstošās kvalitātes prasības, novērtēt drānu paketes komplektācijas iespējas un apģērba ilgmūžību, eksperimentāli nosakot materiālu īpašības. Sniegt patērētājam apģērbu kopšanas rekomendācijas, ņemot vērā drānu pētījumu ekperimentālos rezultātus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj formulēt, pamatot un noteikt pamatdrānu un palīgmateriālu kvalitātes raksturlielumus. - Pārbaudes veids: studiju projekta ietvaros izvēlētajām drānām un palīgmateriāliem izvirzīt kvalitātes prasības un noteikt tās.
Spēj novērtēt dažādu materiālu kombinācijas iespējas šūtajos izstrādājumos. - Pārbaudes veids: studiju projekta ietvaros novērtēta metriālu paketes izvēles iespējamība
Spēj izvēlēties piemērotus materiālus konkrētiem šūto izstrādājumu modeļiem. - Pārbaudes veids: studiju projekta ietvaros veic materiālu izvēli konkrētiem šūtajiem izstrādājumiem.
Spēj sniegt šūto izstrādājumu kopšanas instrukcijas - Pārbaudes veids: studiju projekta ietvaros pamato izvelētaā šūtā izstrādājuma kopšanas iespējas
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju darbs - 80%
Studiju darba prezentācija - 20%
 
Priekšzināšanas Spēj atpazīst dažādus tekstilmateriālu veidus, spēj noteikt to aptuveno šķiedru materiālu sastāvu. Spēj noteikt un formulēt drānu struktūras un ģeometriskos raksturlielumus. Spēj noteikt drānu mehaniskās un fizikālās īpašības.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 4 20 40 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]