AD0010 Ievads studiju nozarē

Kods AD0010
Nosaukums Ievads studiju nozarē
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Tekstilmateriālu tehnoloģija
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Uģis Briedis, Dana Almli, Ilze Gūtmane, Inga Zotova
Kredītpunkti 1.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar tekstilrūpniecības un dizaina izstrādājumu ražošanas attīstību Latvijā un to lomu Latvijas tautsaimniecībā. Tiek izklāstīta nozares ražošanas uzņēmumu struktūra, runāts par mūsdienās pieprasītākajiem izstrādājumiem un nākotnes tendencēm, lai radītu jaunus izstrādājumus. Studenti tiek iepazīstināti ar Latvijas austākās izglītības sistēmas iedalījumu un raksturojumu, studiju procesa organizēšanu RTU un Dizaina tehnoloģiju institūtā. Tiek akcentētas galvenās atšķirības Dizaina tehnoloģiju institūta studiju programmās un tajās iegūstamajā kvalifikācijā..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
1. Ievads. Uzdevumi kursa ietvaros. RTU struktūra un mācību procesa organizēšana. Likumdošana. DTI struktūra un darbības virzieni 2 2 0 0
2. Grupu darbs Nr. 1. Dzīves pieredze, studiju pamatojums, nākotnes vīzija. 4 4 0 0
3. Informācija par studentu pašpārvaldi un tās aktivitātēm. Informācija par Dizaina fabriku un projektiem. 2 2 0 0
4. RTU muzeja apmeklējums. 2 2 0 0
5. Informācija par nozari un tās attīstības vēsturi. Karjeras iespējas specialitāte. 2 2 0 0
6. Ražošanas uzņēma vadītāja prezentācija. 2 2 0 0
7. Grupu darba Nr. 2. prezentācijas. Bibliotēka/ RTU struktūra/ DTI struktūra/ sporta iespējas, kolektīvi/ Erasmus. 4 4 0 0
8. Noslēguma tests. 2 2 0 0
Kopā: 20 20 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par studiju programmas saturu un mācību procesa organizēšanu. Studija kursa mērķim ir pakārtoti sekojoši uzdevumi: iepazīstināt ar nozari un tās attīstības vēsturi, ar galvenajiem nozares uzņēmumiem, apzināt potenciālo darba tirgu un karjeras iespējas specialitātē, iepazīstināt ar ārpusstudiju iespējām RTU.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot mācību procesa organizāciju un studiju saturu. Orientējas RTU struktūrā un DTI struktūrā. - Pārrunas un diskusijas. Grupu darbs Nr. 2., prezentācija, atbildes uz jautājumiem, noslēguma tests Kritēriji: students pārzina un izprot RTU un DTI struktūru, savu lomu tajās.
Pārzina potenciālo darba tirgu un karjeras iespējas specialitātē. - Grupu darbs Nr.1, Nr. 2. prezentācija, atbildes uz jautājumiem, noslēguma tests. Kritēriji: students pārzina potenciālo darba tirgu nozarē un izprot karjeras iespējas tajās.
Pārzina iespējamās sadarbības iespējas ar citām RTU struktūrvienībām. - Pārrunas un diskusijas. Grupu darbs Nr. 2., prezentācija, atbildes uz jautājumiem, noslēguma tests. Kritēriji: students pārzina un izprot iespējamās sadarbības iespējas ar citām RTU struktūrvienībām.
Orientējas studenta dzīves organizācijas iespējās RTU (studentu pašpārvalde, interešu klubi, sports). - Pārrunas un diskusijas. Grupu darbs Nr. 2., prezentācija, atbildes uz jautājumiem, noslēguma tests. Kritēriji: students pārzina studentu pašpārvaldes, sporta un interešu klubu iespējas RTU un iespējamo dalību tajās.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Grupas darbs auditorijā Nr. 1. (prezentācija, atbildes uz jautājumiem) - 25%
Grupas darbs auditorijā Nr. 2. (prezentācija, atbildes uz jautājumiem) - 25%
Noslēguma tests - 50%
 
Priekšzināšanas Vidējā izglītība.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 1 20 0 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]