AD0008 Telpas divu un trīs dimensiju modelēšana

Kods AD0008
Nosaukums Telpas divu un trīs dimensiju modelēšana
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Lietišķā māksla un dizains
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Edgars Kirilovs
Kredītpunkti 4.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kursu veido lekcijas, demonstrējumi un laboratorijas darbi, kas apraksta un māca pamatkoncepcijas un tehnikas automatizētās projektēšanas sistēmu tehnoloģiskajās vidēs divu dimensiju telpas, mēbeļu izvietojuma, griestu plāna un šķērsgriezumu rasējumu veidošanai; divu dimensiju mēbeļu, interjera dizaina un konstrukciju rasējumu veidošanu, caurskati un darbības ar tiem. Studenti apgūst prasmes veidot viena- un divpunktu perspektīvas rasējumus interjera dizaina risinājumu vizualizācijai un komunikācijām, mācās iegūt ar dažādām metodēm trīs dimensiju interjera objektu un perspektīvo skatu modeļus..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Projektēšanas vide, programmatūras pamatfunkcijas, specifika, iespējas. 4 4 0 0
2D projektēšanā izmantojamās komandas, rasējuma noformēšana. 5 5 0 0
3D objekta iegūšanas komandas, standarta bibliotēkas izmantošanas iespējas. 5 5 0 0
Telpas rasējuma un 3D modeļa izveidošana(papildinot ar logiem, durvīm, kāpnēm). 4 4 0 0
Tekstūras un krāsas izmantošana projektā. 3 3 0 0
Gaismas efektu izmantošana projekta vizualizācijās. 3 3 0 0
Fotorealistiska attēla iegūšanas metodes programmatūrā. 4 4 0 0
Dzīvokļa funkcionālais plānojums, rasējums, 3D modelis, vizualizācijas. 8 8 0 0
Biroja funkcionālais plānojums, rasējums, 3D modelis, vizualizācijas. 8 8 0 0
Vannasistabas funkcionālais plānojums, rasējums, 3D modelis, vizualizācijas. 8 8 0 0
Papildfunkciju izmantošana objektu veidošanā. 5 5 0 0
Prezentācijas materiālu izmantošanas pamatiespējas. 3 3 0 0
Kopā: 60 60 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: sniegt pamatzināšanas un attīstīt prasmes pielietot ArchiCAD programmatūras 2D/ 3D vidi produktu un interjera projekta projektēšanai. Uzdevumi: 1. Attīstīt pielietot principus 2D tehniskās dokumentācijas sagatavošanai. 2. Sniegt paņēmienus 3D telpas un/ vai produkta modeļa projektēšanā. 3. Attīstīt prasmes pielietot metodes interjera projekta vai produkta vizualizācijas un prezentācijas izveidei.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj lietot programmatūru 2D tehnisko rasējumu izveidošanai (produkts, telpa). - Dalība diskusijās. Praktisko uzdevuma vērtējums. Teorijas jautājumu tests.
Spēj projektēt mēbeles un telpas interjeru 3D vidē. - Dalība diskusijās. Praktisko uzdevuma vērtējums.
Spēj sagatavot tehnisko dokumentāciju, vizualizācijas, prezentācijas materiālu. - Dalība diskusijās. Praktisko uzdevuma vērtējums.
Spēj izvēlēties optimālākos risinājumus projekta realizēšanai programmatūras vidē. - Dalība diskusijās. Eksāmens (studiju projektu gala prezentācija).
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Dalība diskusijās - 10%
Teorijas jautājumu tests - 20%
Praktisko uzdevumu vērtējums - 30%
Eksāmens (studiju projektu gala prezentācija) - 40%
 
Priekšzināšanas Rasēšana; AutoCAD.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi Pārbaudījumi (brīvai izvēlei)
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs Ieskaite Eksāmens Darbs
1 4 20 0 40 * *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]