AD0006 Arhitektūras projektēšana I

Kods AD0006
Nosaukums Arhitektūras projektēšana I
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Sandra Treija, Anita Antenišķe, Aldis Lapiņš, Andris Vītols, Marts Švēde, Agate Eniņa, Ilmārs Dirveiks
Kredītpunkti 16.0
Daļas 2
Anotācija Telpisku objektu arhitektoniski grafiskās attēlošanas pamatprincipi. Plāni, griezumi, fasādes, aksonometrija un perspektīva. Arhitektonisku detaļu un nelielu celtņu uzmērīšana. Arhitektoniski mākslinieciskā kompozīcija un celtņu semantika. Telpas strukturālā analīze. Neliela objekta projekts..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Ēkas arhitektoniska fragmenta (portāla, durvju vērtņu) uzmērījums 28 28 0 0
Nelielas celtnes (paviljona, lapenes, kapličas, klētiņas u. tml.) uzmērījums. 20 20 0 0
Iekštelpas (kāpņu telpas) arhitektoniskais uzmērījums. 20 20 0 0
Telpiska objekta brīvā vidē (bērnu rotaļu laukuma, ieejas parkā, skatu torņa u. tml.) projekts. 28 28 0 0
Nelielas ēkas (kioska, kuģīšu piestātnes, sarga mājiņas u.tml.) projekts. 56 56 0 0
Telpiska kompožīcija „Ēka”. 40 40 0 0
Iekštelpas arhitektoniski funkcionālais risinājums dotā telpiskā struktūrā 28 28 0 0
Kopā: 220 220 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķi ir: - apgūt prasmi korektā arhitektoniskā grafikā attēlot telpiskus objektus (plānu, griezumu un pretskatu, kā arī trīsdimensionālo projekciju zīmēšana); - prasme uztvert celtņu semantikas atspoguļošanas principus un veidus un īstenot tos konkrētā arhitektūras projektā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēt arhitektoniski korektā grafikā attēlot telpiskus objektus . - Studiju darba vērtēšanu veic mācībspēki pēc darba aizstāvēšanas, ņemot vērā darba grafiskā izpildījuma līmeni un prezentācijas kvalitāti.
Spēt arhitektoniski korektā grafikā attēlot telpisku objektu elementus un detaļas. - Studiju darba vērtēšanu veic mācībspēki pēc darba aizstāvēšanas, ņemot vērā darba grafiskā izpildījuma līmeni un prezentācijas kvalitāti.
Spēt mākslinieciski radošajā procesā ģenerēt mākslinieciski izteiksmīgu un funkcionāli pamatotu celtnes arhitektonisko tēlu. - Studiju darbs (projekts) un tā aizstāvēšana.
Spēt attēlot konstruktīvi pamatotu izveidojumu mākslinieciski izteiksmīgas un funkcionāli pamatotas celtnes arhitektoniskajam tēlam. - Studiju darbs (projekts) un tā aizstāvēšana.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Regulāra darbu iesniegšana. Patstavīgie darbi/majas darbi - 20%
Studiju projekta risinājumu oriģinalitāte, novitāte - 30%
Studiju projekta grafiska kvalitate, atbilstība uzdevuma prasībām - 30%
Semestra projekta prezentācija - eksāmens - 20%
 
Priekšzināšanas Priekšmets ir ievads arhitektūras projektēšanā, tāpēc īpašas priekšzināšanas nav nepieciešamas
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 7.3 0 100 0 *
2 8.7 0 120 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]