AD0004 Arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture

Kods AD0004
Nosaukums Arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Jānis Krastiņš
Kredītpunkti 10.0
Daļas 1
Anotācija Individuāli transformēts vispārējās arhitektūras un pilsētbūvniecības vēstures kurss atbilstoši konkrēto doktorantu tēmas specifikai laika,vietas un tipoloģiskā kontekstā..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
1. Ievads. Arhitektūras mantojuma apzināšanas teorētiskie aspekti. 4 4 0 0
2. Arhitektoniski telpisko sistēmu ģenēze no senākajiem laikiem līdz 19. gadsimtam. 6 6 0 0
3. Modernās pilsētbūvniecības pirmsākumi un pilsētbūvniecības attīstība 20. gadsimtā. 8 8 0 0
4. Mūsdienu pilsētbūvniecības principu attīstība. 6 6 0 0
5. Arhitektūras un pilsētplānošanas prakse un teorētiskie aspekti praktisks pētījums atbilstoši promocijas darba tēmai) 116 116 0 0
Kopā: 140 140 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt plašas un dziļas zināšanas par apdzīvoto vietu apbūves un plānojuma principu attīstību un arhitektūras stilu ģenēzi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja brīvi orientēties vispārējā arhitektūras un pilsētbūvniecības teorijas vēsturē - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā
Spēja izmantot arhitekta analītiski pētnieciskā darba iemaņas pedagoģiskā darbā - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī pedagoģiski praktiskā darba novērtējums
Spēja izmantot kursā apgūto materiālu analītiski salīdzinošo zinātnisko pētījumu veikšanā. - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija
Spēja izmantot kursā apgūto materiālu dažādu pētījuma metožu izmantojuma nodrošinājumam - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā
Spēja radoši izmantot kursā apgūto materiālu mūsdienu pilsētbūvnieciskās plāmošanas iestrāžu izvērtēšanā. - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Semestra darba regularitāte - 35%
Patstāvīgā studiju darba (referāta) saturs un struktūra - 45%
Atbildes eksāmenā - 20%
 
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas profesionālajā arhitekta studiju (pēc bakalaura) programmas mācību priekšmetos Mūsdienu arhitektūra, Kultūras pieminekļu aizsardzība un Reģionālā plānošana un pilsētbūvniecība, kā arī akadēmiskās maģistra studiju programmas priekšmetā Eiropas un ASV jaunākā arhitektūra. Priekšmeta apguve balstīta uz arhitektūras un pilsētbūvniecības vispārējās vēstures procesu pārvaldīšanu
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 10 96 16 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]