AD0003 Arhitektūras un pilsētbūvniecības teorija

Kods AD0003
Nosaukums Arhitektūras un pilsētbūvniecības teorija
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Sandra Treija
Kredītpunkti 10.0
Daļas 1
Anotācija Pilsētu arhitektūras un plānojuma struktūru telpiskā analīze.Pilsētasapbūves plānojuma elementu analīze - dzīvojamās,ražošanas, sabiedriskā centra,transporta, apzaļojumu un inženiertehnisko tīklu zonu mijiedarbība..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Modernās arhitektūras un pilsētbūvniecības teorijas informācijas avoti un bibliogrāfija. 2 2 0 0
Reģionālās un pilsētplānošanas sistēmas, sociāli telpiskās sasaistes kategorijas. 18 18 0 0
Reģionālās vides globālās un lokālā plānojuma strukturālā specifika ilgtspējīgas plānošanas kontekstā. 18 18 0 0
Pilsētu un apdzīvoto vietu ekoloģiskā rekonstrukcija. 18 18 0 0
Pilsētciematu koncepcija. Teritoriju ilgtspējīga attīstība. 18 18 0 0
Sistēmu hierarhija. Projektēšanas līmeņi. Pilsētu un lauku apdzīvoto vietas, to kompleksā koeksistence. 14 14 0 0
Pilsētvides zonēšanas un strukturālās uzbūves pamatprincipi. 12 12 0 0
Apbūves kompleksu arhitektoniski telpiskās kompozīcijas teorētiskā un praktiskā bāze. 6 6 0 0
Praktisks pētījums atbilstoši promocijas darba tēmai. 28 28 0 0
Seminārs – diskusijas par izvirzīto problēmu saistībā ar promocijas darba tēmu. 6 6 0 0
Kopā: 140 140 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt padziļinātas zināšanas arhitektūras un pilsētbūvniecības teorijā. Apgūt prasmi sistematizēt pētījuma materiālus un autonomi analizēt pētījuma priekšmetu. Izmantot iegūtos inovatīvos secinājumus arhitektūras un pilsētbūvniecības teorijā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj pretstatīt un salīdzināt dažādu arhitektūras un pilsētbūvniecības teorētiskās atziņas. - Mājas darbi. Mājas darbu vērtēšana.
Spēj analizēt nozīmīgāko sociāli ekonomisko procesu ietekmi uz telpiskās vides kvalitātēm. - Mājas darbi. Seminārs.
Spēj kritiski izvērtēt globālo un reģionālo plānojuma kompleksu struktūru atbilstību mūsdienu arhitektūras un pilsētbūvniecības teorijā atzītajiem kanoniem. - Mājas darbi. Seminārs.
Spēj patstāvīgi izstrādāt un prezentēt individuālu zinātnisku pētījumu. - Patstāvīgā darba prezentācija. Eksāmens.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Semestra darba regularitāte - 20%
Aktivitāte diskusijās nodarbību ietvaros - 10%
Studiju uzdevumu izpilde - 20%
Studiju projekta profesionalitāte un kvalitāte - 30%
Eksāmens - 20%
 
Priekšzināšanas Studentam nepieciešamas priekšzināšanas par arhitektūras vēstures un teorijas jautājumiem arhitektūras maģistra līmenī, kā arī iestrādes telpiskās vides pētniecības jomā
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 10 80 32 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]