AD0002 Arhitektūras ētika un zinātniskā darba metodika

Kods AD0002
Nosaukums Arhitektūras ētika un zinātniskā darba metodika
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Uģis Bratuškins
Kredītpunkti 12.0
Daļas 1
Anotācija Arhitektūras pedagoģijas jaunākās metodes. Vietējās skolas attīstība un metodiskie principi..
Ētiskie principi attiecībās ar pasūtītāju, kolēģiem un profesionālo vidi. Zinātniskā darba struktūra un metodes. Zinātnisko pētījumu teorētiskie virzieni un izstrādes līmenis arhitektūras zinātnē Latvijā..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Ievads. Profesionālās ētikas principi arhitektūrā un pētniecībā. 2 2 0 0
Arhitekta un plānotāja zinātniskā darbība un tās loma vides veidošanā. 2 2 0 0
Arhitekta un plānotāja līdzdalība sabiedrības estētiskajā izglītošanā. 2 2 0 0
Zinātniskā darba tematiskā starpdisciplinaritāte un pētījuma struktūra. 16 16 0 0
Zinātniskā darba tēmas izvēles kritēriji. 16 16 0 0
Zinātniskā darba izstrādes gaita un etapi. 16 16 0 0
Zinātniskā darba publiskā apspriešana. 16 16 0 0
Kopā: 70 70 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēja orientēties zinātniskās pētniecības un profesionālās darbības ētikas aktualitātēs. Līdzdalība profesionālos semināros un diskusijās. Publikāciju analīze un aizstāvēšana.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast ētisko uzstādījumu ietekmi uz arhitekta projektētāja un arhitetka zinātnieka darbu - Seminārs
Spēj organizēt arhitekta un zinātnieka sadarbību sarežģītu projektu izstrādē - Praktiskais darbs, seminārs
Spēj patstāvīgi veikt konkrētas tēmas izpēti arhitektūras ētikas un menedžmenta jomā. - Praktiskā darba analīze un publiskā apspriešana. Eksāmens.
Prezentācijas prasme publiskā diskusijā. - Diskusija
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Zinātniskā darba prezentēšanas prasme verbālā formā - 20%
Zinātniskā darba prezentēšanas prasme rakstiskā formā - 20%
Pētījuma darba plāna strukturēšanas prasme - 15%
Pētījuma metožu izvēles mērķtiecīgums - 15%
Sagaidāmo rezultātu oriģinalitāte un zinātniskā novitāte - 15%
Zinātniskā darba ētisko principu izpratne - 15%
 
Priekšzināšanas Maģistra grāds arhitektūrā vai citā uz vides veidošanu attiecināmā jomā.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 12 36 92 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]