DMI746 Kiberdrošības risinājumi augstas veiktspējas skaitļošanas vidē

Kods DMI746
Nosaukums Kiberdrošības risinājumi augstas veiktspējas skaitļošanas vidē
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Modelēšanas un imitācijas katedra
Mācībspēks Arnis Lektauers
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā tiek apskatīti augstas veiktspējas skaitļošanas pieejas teorētiskie un praktiskie principi kiberdrošības kontekstā, izmantojot grafikas procesoru aparatūru un specializētu programmatūru. Studiju kurss ietver pārskatu par grafikas procesoru bāzētās paralēlās skaitļošanas platformas CUDA arhitektūru, skaitļošanas algoritmiem, lietojumbibliotēkām un rīkiem. Padziļināta uzmanība tiek pievērsta CUDA starpdisciplināram lietišķajam pielietojumam ievainojamību analīzē, paralēlajā datu šifrēšanā, uzraudzības datu ieguvē, objektu detektēšanā un atpazīšanā. Līdztekus teorētisko zināšanu apguvei lekcijās, laboratorijas nodarbībās tiek sniegtas iespējas gūt praktiskas iemaņas informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādē ar CUDA tehnoloģiju..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas CUDA principiem, izmantošanas metodēm, iespējām, attīstības tendencēm, kā arī praktisko pielietojumu. Kursa uzdevumi ir apgūt CUDA augstas veiktspējas skaitļošanas aparatūras un programmatūras arhitektūras un algoritmiskos principus, saistītās programmatūras izstrādes tehnoloģijas, kā arī praktiskās izmantošanas veidus, kā rezultātā studenti spēj patstāvīgi risināt kiberdrošības jomas lietišķos uzdevumus ar CUDA tehnoloģijas pielietošanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj definēt, interpretēt un lietot profesionālo terminoloģiju grafisko procesoru bāzētas augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomās. - Sekmīgi izpildīts kontroldarbs.
Spēj izstrādāt CUDA tehnoloģijā sakņotu programmatūras risinājumu. - Laboratorijas darbu izpildes laikā ir parādītas spējas izpildīt uzdotos darba uzdevumus, sekojot laboratorijas darbu izpildes norādēm.
Spēj izvērtēt piedāvātā augstas veiktspējas programmatūras risinājuma izstrādes ceļus, kā arī izmantošanas ierobežojumus un optimizācijas iespējas. - Laboratorijas darbu un individuālā pētījuma izpildes laikā students prot identificēt dotā uzdevuma iespējamos risinājumu ceļus, ierobežojumus un piedāvāt alternatīvus risinājumu variantus.
Spēj izskaidrot augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju izmantošanas būtību, iespējas, ierobežojumus un nozīmi noteiktās zinātnes un prakses jomās. - Eksāmena laikā ir demonstrēta spēja atpazīt formulēto tematisko jautājumu būtību, kā arī lakoniski un korekti sniegt argumentētu uzdoto tematu skaidrojumu.
Priekšzināšanas Informācijas tehnoloģijas, C/C++ programmēšanas valodas pamatzināšanas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]