DMI743 Ontoloģijas datu izgūšanā

Kods DMI743
Nosaukums Ontoloģijas datu izgūšanā
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Mācībspēks Arnis Kiršners, Ludmila Aleksejeva, Pāvels Osipovs, Henrihs Gorskis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss par ontoloģijas pamatiem datu iegūšanas uzdevumos ir domāts, lai sniegtu informācijas tehnoloģiju studējošiem ieskatu par zināšanu struktūrām un to pielietošanas iespējām. Kursa mērķis ir informēt par pieejām un rīkiem, kas ļauj iegūt, aprakstīt, strukturēt un izmantot formāli aprakstītas strukturētas zināšanas. Kurss piedāvā iespēju apgūt prasmes, kas ir nepieciešamas zināšanu bāzes izveidošanai un pielietošanai..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Ievads un tehnoloģiju apskats 2 0 0 0
Hierarhiskās struktūras datu iegūšanā 4 0 0 0
Sarežģītie koki datu iegūšanas uzdevumos 4 0 0 0
Grafi un tīkli datu iegūšanas uzdevumos 4 0 0 0
Semantika un taksonomija datu izgūšanā 4 0 0 0
Resursu apraksti, kā datu avots 4 0 0 0
Vispārīgie un aprakstu vaicājumi 4 0 0 0
Ontoloģija datu iegūšanas uzdevumos 6 0 0 0
Kopā: 32 0 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Dot priekšstatu par ieguvumiem no dažādu hierarhisko struktūru izmantošanas datu iegūšanas uzdevumos. Sniegt pamatzināšanas par dažādām struktūrām, no vienkāršiem bināriem kokiem, līdz ontoloģijām, kas ir saistīti ar semantiskām attiecībām. Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes par hierarhisko struktūru izmantošanu datu iegūšanas uzdevumos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students izprot dažādu hierarhisko datu struktūras specifiku un mērķi. - Students praktiskās nodarbības laikā var pamatoti izvēlēties un izmantot nepieciešamo hierarhisko datu struktūru savam uzdevumam.
Spēj programatiski darboties ar datiem, kas ir sniegti dažādās tīklu struktūrās. - Students praktiskās nodarbības laikā spēj izveidot datu aprakstu lietojot nodarbības laikā aprakstīto tehnoloģisko līdzekli.
Spēj aprakstīt kādas jomas priekšmetu īpašības ar resursu aprakstīšanas ietvaru. - Students praktiskās nodarbības laikā izveido sintaksiski korektu RDF dokumentu un spēj pamatot tā struktūru un saturu.
Spēj piekļūt uz izgūt informāciju no resursu aprakstoša informācijas avota. - Students praktiskās nodarbības laikā spēj izveidot un izpildīt SPARQL vaicājumu pēc dotā uzdevuma.
Spēj aprakstīt domēna konceptus un priekšmetus izmantojot ontoloģijas aprakstu. - Students praktiskās nodarbības laikā izveido sintaktiski korektu OWL dokumentu un spēj pamatot tā saturu un konceptu definīcijas.
Priekšzināšanas Diskrētā matemātika
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi Pārbaudījumi (brīvai izvēlei)
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs Ieskaite Eksāmens Darbs
1 2 3 1 1 0 * *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]