DMI727 Augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģija CUDA

Kods DMI727
Nosaukums Augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģija CUDA
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Modelēšanas un imitācijas katedra
Mācībspēks Arnis Lektauers
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmetā tiek apskatīti masīvi paralēlās augstas veiktspējas skaitļošanas pieejas teorētiskie un praktiskie principi, kas tiek realizēti daudzprocesoru sistēmu un/vai grafisko procesoru aparatūras un specializētas programmatūras vides apvienojuma veidā. Studiju priekšmets ietver pārskatu par augstas veiktspējas skaitļošanas aparatūras un programmatūras arhitektūras veidiem, skaitļošanas algoritmiem, lietojumbibliotēkām un rīkiem. Padziļināta uzmanība tiek pievērsta grafisko procesoru bāzētās paralēlās skaitļošanas platformas CUDA starpdisciplināram lietišķajam pielietojumam, piemēram, liela apjoma datu analīzē, attēlu apstrādē, dinamisku sistēmu modelēšanā. Līdztekus teorētisko zināšanu apguvei lekcijās, laboratorijas nodarbībās tiek sniegtas iespējas gūt praktiskas iemaņas informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādē ar CUDA tehnoloģiju. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju realizācijas metodēm, iespējām, tendencēm un praktisko pielietojumu. Priekšmeta uzdevumi ir apgūt augstas veiktspējas skaitļošanas aparatūras un programmatūras arhitektūras principus, algoritmiskos pamatus, saistītās programmatūras izstrādes tehnoloģijas, kā arī praktiskās izmantošanas veidus, kā rezultātā studenti spēj patstāvīgi risināt lietišķos uzdevumus ar CUDA tehnoloģijas pielietošanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj definēt, interpretēt un lietot profesionālo terminoloģiju grafisko procesoru bāzētas augstas veiktspējas skaitļošanas un CUDA tehnoloģijas jomās. - Sekmīgi izpildīts kontroldarbs.
Spēj izstrādāt CUDA tehnoloģijā sakņotu programmatūras risinājumu. - Laboratorijas darbu izpildes laikā ir parādītas spējas izpildīt uzdotos darba uzdevumus, sekojot laboratorijas darbu izpildes norādēm.
Spēj izvērtēt piedāvātā CUDA programmatūras risinājuma izstrādes ceļus, kā arī izmantošanas ierobežojumus un optimizācijas iespējas. - Laboratorijas darbu un individuālā pētījuma izpildes laikā students prot identificēt dotā uzdevuma iespējamos risinājumu ceļus, ierobežojumus un piedāvāt alternatīvus risinājumu variantus.
Spēj izskaidrot CUDA tehnoloģijas izmantošanas būtību, iespējas, ierobežojumus un nozīmi noteiktās zinātnes un prakses jomās. - Eksāmena laikā ir demonstrēta spēja atpazīt formulēto tematisko jautājumu būtību, kā arī lakoniski un korekti sniegt argumentētu uzdoto tematu skaidrojumu.
Priekšzināšanas Informācijas tehnoloģijas, C/C++ programmēšanas valodas pamatzināšanas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RDMI0 2. kurss, 1 grupa
1 Pap.eks. Asociētais profesors A.Lektauers Tiešsaistes-Attālināti 0 10.15 - 11.50
1 Lab.d. Asociētais profesors A.Lektauers Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-447 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors A.Lektauers Sētas 1 (Meža 1/3)-413 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]