AAR703 Arhitektūra un sabiedrība

Kods AAR703
Nosaukums Arhitektūra un sabiedrība
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Jānis Krastiņš, Renāte Čaupale
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss iepazīstina ar arhitektūras un sabiedrības politisko un ekonomisko procesu mijiedarbību, arhitektūras uztveres psiholoģijas zināšanu nozīmi projektēšanā un pilsētplānošanā. Kursa ietvaros iekļaujas ieskats arhitektūras vēstures problēmās..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Arhitektūras komunikatīvā un informatīvā funkcija. 2 2 0 0
Arhitektūras uztveres psiholoģija. 12 12 0 0
Pilsētbūvniecības estētika un uztveres psiholoģija. 6 6 0 0
Arhitektūra, ideoloģija un utopijas. 6 6 0 0
XX gs. reprezentācija un sabiedriskās celtnes (tiesu nams, bibliotēka, cietums, krematorija u.c.). 2 2 0 0
Telpa un laiks. Proporcija un cilvēks. 4 4 0 0
Krāsa un dekors arhitektūrā. Laikmeta, tradīcijas un funkcijas mijiedarbība. 6 6 0 0
Funkcija un tradīcija, forma un eksperiments XX un XXI gs. sakrālajā arhitektūrā. 2 2 0 0
Kopā: 40 40 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iepazīstināt ar arhitektūras vietu un nozīmi sabiedrības attīstības procesā. Parādīt arhitektūras un sabiedrisko pārmaiņu mijiedarbību un saikni.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties sabiedrisko procesu un arhitektūras saiknes loģikā. - Testa veida pārbaudes darbs
Spēja argumentēt psiholoģisko procesu un arhitektūras mijiedarbību. - Testa veida pārbaudes darbs
Spēja analizēt konkrēta arhitektūras piemēra un sabiedrības saikni laikmeta kontekstā. - Patstāvīgs analīzes piemērs. Seminārs
Spēja patstāvīgi izstrādāt un prezentēt objekta/interjera ieceri noteiktam kultūrvides mērķim/simbolam/psiholoģiska rakstura vai citiem nosacījumiem. - Nobeiguma darbs
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi Pārbaudījumi (brīvai izvēlei)
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs Ieskaite Eksāmens Darbs
1 2 3 2 0 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]