AAP707 Telpiskās vides projektēšana

Kods AAP707
Nosaukums Telpiskās vides projektēšana
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Sandra Treija, Edgars Bondars, Guntis Grabovskis, Egons Bērziņš, Ojārs Šablovskis
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Sarežģītas arhitektoniski telpiskas struktūras attīstība un projektēšana. Sabiedriska centra attīstība pilsētbūvnieciski aktīvā vidē..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Mākslīgi veidotās vides funkcionālā un telpiskā daudzveidība 8 12 0 0
Semantiskā un semiotiskā informācija formveidē 8 12 0 0
Publiskā un privātā telpa. Aktivitātes un norises 16 24 0 0
Vides veidošanas mākslas mērogi un detalizācijas pakāpes 16 24 0 0
Ilgtspējīgas dzīvestelpas veidošanas principi. Universālais dizains 16 24 0 0
Sarežģītas telpiskas struktūras veidošanas un modelēšanas principi 32 48 0 0
Kopā: 96 144 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt studējošajiem prasmi konsolidēt agrākajās studijās gūtās zināšanas un iemaņas kompleksa sarežģītas vides attīstības projekta izstrādāšanai, demonstrējot spēju analizēt attīstāmo teritoriju un tās ietekmes faktorus, kritiski atlasīt informāciju un ievērtēt tās aktuālākās nostādnes attīstības projektā, formulēt attīstības vadlīnijas un izstrādāt tās konceptuālās nostādnes, kā arī novest projektu līdz uzdevumā uzdotajai detalizācijas pakāpei un, argumentēti iesaistoties profesionālā diskusijā, aizstāvēt izstrādātos risinājumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izprast telpiskās vides veidošanas mērogu mijiedarbību un daudzveidīgas vides veidošanas nosacījumus - Seminārs, studiju projekts
Spēja patstāvīgi veikt attīstāmās teritorijas telpiskās vides kvalitātes novērtējumu un ietekmes faktoru analīzi - Seminārs, radošais tests (klauzūra)
Spēja veikt kritisku informācijas atlasi un argumentētu analīzi - Seminārs
Spēja mērķtiecīgi izstrādāt pilsēttelpas funkcionālās diferenciācijas modeli, ievērtējot vides pieejamības publiskuma pakāpi un prognozējot publisko aktivitāšu un norišu daudzveidīgumu - Radošais tests (klauzūra)
Spēja izstrādāt apbūves attīstības koncepciju un detalizēt to atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām - Studiju projekts
Prasme publiski prezentēt un akadēmiskā diskusijā argumentēti aizstāvēt darba rezultātus, apliecinot studiju gaitā iegūtās zināšanas un profesionālās iemaņas - Studiju projekta aizstāvēšana/darbs
Priekšzināšanas Pabeigta bakalaura akadēmiskā studiju programma
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 6 9 2 0 4 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]