AAR702 Arhitektūras vēsture

Kods AAR702
Nosaukums Arhitektūras vēsture
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Agrita Tipāne
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Lekciju kursā studenti apgūst arhitektūras vēsturi no senākajiem laikiem līdz mūsdienām. Arhitektūras vēstures apguve sākas ar pirmatnējās kopienas iekārtas arhitektūras izpēti un analīzi. Tad tiek apgūta arhitektūras veidošanās un attīstība senajās kultūrās - Ēģiptē un Divupē. Liela uzmanība tiek veltīta antīkās arhitektūras analīzei senajā Grieķijā un Romā, iepazīstinot studentus ar tā laika konstruktīvajiem celtņu risinājumiem, orderu arhitektūru un celtņu tipoloģiju. Viduslaiku arhitektūras pirmsākumi tiek analizēti lekcijās par Bizantijas arhitektūru, tālāk analizējot romānikas un gotikas stilu Eiropas valstu arhitektūrā, īpašu uzmanību pievēršot celtņu konstruktīvajam un arhitektoniskajam risinājumam. Tālākajā lekciju kursā studentus iepazīstina ar Eiropas jauno laiku arhitektūra no 14. gadsimta līdz 19. gadsimtam. Lekcijās tiek apgūta renesanses, baroka, klasicisma un eklektisma stila arhitektūra, analizējot tā laika pilsētbūvniecību, kā arī atsevišķu celtņu arhitektūru vadošajās Eiropas zemēs. Lekciju kursa noslēgumā studenti tiek iepazīstināti ar 20. gadsimta arhitektūru Eiropā un pasaulē, apgūstot dažādus stilistiskos virzienus - jūgendstilu, funkcionālismu, Art Deco, internacionālo stilu u.c. pasaulē. Lekcijas sniedz vispusīgu pārskatu par arhitektūras vēstures procesiem Eiropā un pasaulē..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Ievads. 2 2 0 0
Pirmatnējās kopienas iekārtas arhitektūra. 2 2 0 0
Seno laiku arhitektūra. 2 2 0 0
Antīkā arhitektūra. 6 6 0 0
Viduslaiku arhitektūra pasaulē un Latvijā. Bizantijas arhitektūra. Romānika un gotika. 12 12 0 0
Jauno laiku arhitektūra pasaulē un Latvijā . Renesanse, baroks, klasicisms, eklektisms. 10 10 0 0
20. gs. arhitektūra pasaulē un Latvijā. Jūgendstils, funkcionālisms, art-deco utt. 6 6 0 0
Kopā: 40 40 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt vispārējas zināšanas par pasaules arhitektūras un pilsētbūvniecības mantojumu, apzināt tā vērtību un vēsturisko nozīmi mūsdienu arhitektūras un pilsētplānošanas kontekstā. Apgūt spēju orientēties pasaules arhitektūras vēstures un arhitektūras stilu attīstības procesos. Prast izmantot iegūtās zināšanas strādājot pie reģionu attīstības un pilsētplānošanas projektiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties pasaules arhitektūras attīstībā no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. - Testa veida pārbaudes darbi.
Spēja izskaidrot un analizēt lekciju kursā apgūto vielu. - Eksāmens. Zināšanu novērtējums 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas Priekšmets ir ievadkurss specialitātē, tāpēc nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 2 3 2 0 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]