IĀS702 Loģistika (studiju projekts)

Kods IĀS702
Nosaukums Loģistika (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Alla Starčenko, Jānis Kuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursa ietvaros studenti izstrādā studiju projektu par kādu no tematiem par uzņēmējdarbības loģistiku, atspoguļojot zināšanas krājumu vadīšanā, noliktavu saimniecības procesu vadīšanā, transporta procesu vadīšanā, statistikā, datu analīzē, pētījumu izstrādes procesā un citos studiju kursos apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir izprast, analizēt un novērtēt kādu atsevišķu elementu uzņēmējdarbības loģistikā, rezultātu atspoguļojot izstrādāta studiju projekta veidā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj raksturot loģistikas teorijas principus, savākt nepieciešamo informāciju (anketēšana, intervēšana, uzņēmuma apmeklēšana, darbs ar literatūru u.c.), prot izmantot iegūtās zināšanas ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanā un risinājumu izstrādē. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātas atskaites.
Prot novērtēt loģistikas procesus analizētājā uzņēmumā (loģistikas objektu izvietošanas vietu, uzņēmuma pircēju servisa līmeni, krājumu vadīšanas sistēmu, izejmateriālu, gatavas produkcijas glabāšanas procesu). Spēj izklāstīt savas domas atbilstoši definētajām prasībām, strādāt komandā. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātas atskaites.
Spēj noformulēt uzņēmuma loģistikas problēmas, novērtēt to risināšanas iespējas un izstrādāt ekonomiski pamatotus priekšlikumus. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana.
Spēj izstrādāt studiju projekta prezentāciju, publiski aizstāvēt studiju projektā izklāstītās problēmas, tās izskaidrot un pamatot. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana.
Priekšzināšanas Mikroekonomika, augstākā matemātika, loģistikas pamati, loģistika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Lektors A.Starčenko Tiešsaistes-Zoom 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Lektors A.Starčenko Tiešsaistes-Zoom 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICL0 4. kurss, 11 grupa
1 Pr.d. Lektors A.Starčenko Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Pr.d. Lektors A.Starčenko Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
1 Aizst. Lektors A.Starčenko Nenoteikta- 0 14:30 - 16:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]