AAR700 Art Deco stils un estētika XX gs. modernisma arhitektūras kopainā

Kods AAR700
Nosaukums Art Deco stils un estētika XX gs. modernisma arhitektūras kopainā
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Jānis Krastiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss iepazīstina ar Art Deco stila un estētikas nozīmi XX gs. modernisma arhitektūras un kultūras kopainā un akcentē to personību devumu, kas ietekmēja atsevišķu arhitektūras virzienu attīstību. Eiropas arhitektūras kontekstā tiek uzsvērta Latvijas 20.-30.gadu modernisma arhitektūras mijiedarbība ar Art Deco stilu un estētiku, kā arī šī arhitektūras mantojuma nozīme..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Art Deco definējumi. Agrīnā modernisma un Art Deco saskares punkti. Perret, Behrens, Werkbund 2 3 0 0
1925. un 1937 gadu Parīzes izstāžu nozīme Art Deco stila attīstībā. 2 3 0 0
Nacionālais romantisms, vernakulārisms un Art Deco 4 6 0 0
Emocionālā estētika – vācu ekspresionisms, itāļu futūrisms, čehu kubisms 8 12 0 0
Abstrakcijas un utopisma ideju realizācija (De Stijl, Bauhaus, Le Corbusier, konstruktīvisms un avangards Krievijā) 8 12 0 0
Art Deco 30. gadu arhitektūrā. Art Deco refleksijas postmodernisma arhitektūrā. 8 12 0 0
Kopā: 32 48 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iepazīstināt studentus ar Art Deco stila un estētikas vietu un nozīmi XX gs. arhitektūrā Latvijā un pasaulē un tās refleksijām postmodernisma arhitektūrā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties Art Deco stila un estētikas specifisko izpausmju dažādībā - Testa veida pārbaudes darbs
Spēja argumentēt atšķirīgos kritērijus 20. un 30. gadu arhitektūras Art Deco estētikā - Testa veida pārbaudes darbs
Spēja izvērtēt Art Deco un modernisma arhitektūras atšķirīgos kritērijus - Testa veida pārbaudes darbs
Spēja analizēt un salīdzināt Art Deco estētikas pazīmes un izpausmes - Patstāvīgs analīzes piemērs. Seminārs
Spēja patstāvīgi izstrādāt un prezentēt individuālu pētījuma darbu - Spēja patstāvīgi izstrādāt un prezentēt individuālu pētījuma darbu Eksāmena darbs. Prezentācija
Priekšzināšanas Studentam nepieciešamas priekšzināšanas par arhitektūras vēstures un teorijas jautājumiem arhitektūras bakalaura līmenī.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi Pārbaudījumi (brīvai izvēlei)
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs Ieskaite Eksāmens Darbs
1 2 3 2 0 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]