AAP702 Arhitektūras projektēšana IV

Kods AAP702
Nosaukums Arhitektūras projektēšana IV
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Sandra Treija, Uģis Bratuškins, Edgars Bondars, Egons Bērziņš, Guntis Grabovskis, Ojārs Šablovskis
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Jaunu attīstības iespēju radīšana lokāliem centriem. Sabiedriskā funkcija pilsētvidē. Perspektīvās teritorijas esošā un plānojamā potenciāla analīze. Dzīvojamās vides kompleksa plānojums. Vides tēla un identitātes nozīme dzīvojamās vides novērtējumā. Mājokļu kvalitātes indikatori. .
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Projektējamās teritorijas analīze 9 9 0 0
Pasaules pieredzes pētījumi 6 6 0 0
Rajona identitāte 6 6 0 0
Publisko ārtelpu kvalitāte, to funkcionālā diferenciācija un rekreativitāte 8 8 0 0
Dzīves vides kvalitāte 9 9 0 0
Sociālais pilsētvides konteksts 6 6 0 0
Dzīvojamās vides ilgtspējība 6 6 0 0
Mājokļu energoefektivitāte 4 4 0 0
Dzīvojamo ēku inovatīvi risisnājumi 6 6 0 0
Kopā: 60 60 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir konsolidēt visas bakalaura programmas studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes konkrēta vides attīstības projekta izstrādāšanai. Tam nepieciešama prasme analizēt projektējamo teritoriju un definēt tās ietekmes faktorus, izstrādāt priekšlikuma konceptuālas vadlīnijas, kā arī izstrādāt detalizētu projekta priekšlikumu. Mērķa sasniegšanai nepieciešamie uzdevumi ir: - iegūt vispusīgas zināšanas ar projektēšanas uzdevumu saistītajās tēmās, - apgūt prasmi izstrādāt projekta priekšlikumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja veikt telpiskās vides apsekojumu un ietekmes faktoru analīzi plānojamā rajonā - Seminārs
Veikt literatūras studijas par tēmu - Prezentācija
Spēja izstrādāt dzīvojamā rajona identitātes koncepciju - Klauzūra
Spēja izstrādāt plānojamā dzīvojamā rajona telpiskās attīstības koncepciju - Projektu skate
Spēja izstrādāt plānojamā dzīvojamā rajona teritorijas fragmenta (daļas) izmantošanas, apbūves un labiekārtojuma detalizētu priekšlikumu - Starpsakate
Spēja izstrādāt ne mazāk kā divus dzīvojamo ēku tipu projektus - Projektu skate
Prasme grafiski noformēt darba rezultātus - Projektu skate
Spēja publiski prezentēt darba rezultātus - Projektu prezentācija/eksāmens
Spēja argumentēti aizstāvēt darba rezultātus - Projektu prezentācija/eksāmens
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Regulāra darbu iesniegšana. Patstavīgie darbi/majas darbi - 20%
Studiju projekta risinājumu oriģinalitāte, novitāte - 30%
Studiju projekta grafiska kvalitate, atbilstība uzdevuma prasībām - 30%
Semestra projekta prezentācija - eksāmens - 20%
 
Priekšzināšanas Bakalaura studiju programmas laikā iegūtās zināšanas obligātajos un specializējošajos studiju priekšmetos
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 3 4.5 0 3 0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]