AAV510 Arhitektūras objektu renovācijas un rekonstrukcijas metodika

Kods AAV510
Nosaukums Arhitektūras objektu renovācijas un rekonstrukcijas metodika
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Jānis Krastiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Funkciju transformācija esošajā apbūvē, restaurācijas un rekonstrukcijas principu sabalansēšana, ēku un pilsētvides sanācijas un renovācijas prakse Eiropā un pasaulē. Pilsētbūvniecisks struktūras rekonstrukcijas projekts..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Ievads Arhitektūras objektu klasifikācija. Rekonstrukcijas jēdziens. Restaurācijas un pārveidojumu līdzsvars. 2 3 0 0
Dažādu zemju un valstu pieredze ēku atjaunošanā un pārveidošanā 6 9 0 0
Celtņu funkciju maiņa 4 6 0 0
Pilsētbūvniecisku kompleksu pārveidošana 4 6 0 0
5. Ēkas vai pilsētbūvnieciskas struktūras pārveidošanas projekts 16 24 0 0
Kopā: 32 48 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta apgūšanas mērķi ir: • Prast orientēties Latvijas dzīvojamā fonda un sabiedrisko ēku transformācijas pieredzē; • Spēt izmantot arhitekta analītiski pētnieciskās, radošās un grafiskās iemaņas. • Spēt rīkoties ar faktoloģisko materiālu, kas nepieciešams radošajā arhitektūras projektēšanas vai zinātniskās pētniecības darbā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties daudzveidīgajās parādībās un procesos, kas saistīti ar esošo ēku atjaunošanu un pārveidošanu - Testa tipa vingrinājums.
Spēja interpretēt renovācijas un transformācijas vēsturisko un jaunāko pieredzi vietējā un starptautiskā kontekstā, izstrādājor konkrētus projektus. - Studiju darba vērtēšanu veic mācībspēki pēc darba aizstāvēšanas, ņemot vērā darba grafiskā izpildījuma līmeni un prezentācijas kvalitāti
Spēja orientēties materiālos, kas nepieciešami radošajā arhitektūras projektēšanas vai zinātniskās pētniecības darbā - Testa tipa vingrinājums
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas profesionālajā arhitekta studiju (pēc bakalaura) programmas mācību priekšmetos Mūsdienu arhitektūra, Latvijas arhitektūra un Restaurācija un kultūras pieminekļu aizsardzība, kā arī ar arhitektūras projektēšanas praksi saistītajos kursos Dzīvojamo un sabiedrisko ēku projektēšana un Arhitektūras pieminekļu restaurācija.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 2 3 1 0 1 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]