IĀS214 Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība

Kods IĀS214
Nosaukums Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs, Līga Fjodorova, Linda Bīriņa
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā studējošie apgūst zināšanas par intelektuālā īpašuma pamata jēdzieniem un veidiem, to aizsardzības īpatnībām: autortiesības, domēni, preču zīmes un patenti. Aptverti jautājumi par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem: datu aizsardzība, firma, komercnoslēpums. Studējošie apgūst arī svarīgākos starptautiskos un nacionālos tiesību avotus, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesības un intelektuālā īpašuma reģistrācijas režīmus un iestādes: nacionālais (Patentu valde), ES (Eiropas Savienības Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs) un Starptautiskais (Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija), kā arī procesuālos līdzekļus intelektuālā īpašuma aizsardzībai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība ir studiju priekšmets, kas dod priekšstatu par intelektuālo īpašumu un kura nolūks ir palīdzēt studentiem izprast intelektuālā īpašuma aizsardzības principus. Uzdevumi: 1) izprast intelektuālā īpašuma veidus un to aizsardzības režīmus; 2) izvēlēties piemērotāko intelektuālā īpašuma aizsardzības mehānismu; 3) iepazīt reģistrētā intelektuālā īpašuma publiski pieejamās datu bāzes; 4) apzināt kompetentās iestādes intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanai; 5) apzināt intelektuālā īpašuma nozīmi un vērtības veidojošos faktorus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast intelektuālā īpašuma jēdzienu un autortiesību aizsardzības principus, kā arī svarīgākos starptautiskos un nacionālos tiesību avotus, kas regulē intelektuālā īpašuma aizsardzību. - Speciālās literatūras apguve. Situāciju analīze. Diskusijas.
Izprot autortiesību, patentu, dizainparaugu, augu šķirņu un preču zīmes jēdzienu un to aizsardzības principus. Prot noformēt to pieteikumus un analizēt ar intelektuālā īpašuma veida saistīto statistiku. - Pastāvīgais darbs ORTUS. Diskusijas. Semināri. Eksāmena jautājumi.
Izprot komercnosaukuma, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, komercnoslēpuma un negodīgas konkurences aizsardzības principus, spēj zināšanas pielietot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai. - Praktiskie darbi ORTUS. Speciālās literatūras apguve. Situāciju analīze. Diskusijas. Eksāmena jautājumi.
Priekšzināšanas nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. L.Bīriņa Kalnciema 6-309 1 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. L.Bīriņa Kalnciema 6-309 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
AICS0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Eksperts A.Batenko Kalnciema 6-311 5 10.15 - 11.50 * * * * * * *
1 Lekc. Eksperts A.Batenko Kalnciema 6-311 5 12.30 - 14.05 * * * * * * *
AICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Eksperts A.Batenko Kalnciema 6-311 5 10.15 - 11.50 * * * * * * *
1 Lekc. Eksperts A.Batenko Kalnciema 6-311 5 12.30 - 14.05 * * * * * * *
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. L.Bīriņa Kalnciema 6-309 1 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. L.Bīriņa Kalnciema 6-309 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
AICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Eksperts A.Batenko Kalnciema 6-311 5 10.15 - 11.50 * * * * * * *
1 Lekc. Eksperts A.Batenko Kalnciema 6-311 5 12.30 - 14.05 * * * * * * *
AICS0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Eksperts A.Batenko Kalnciema 6-311 5 10.15 - 11.50 * * * * * * *
1 Lekc. Eksperts A.Batenko Kalnciema 6-311 5 12.30 - 14.05 * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]