AAP512 Arhitektūras un pilsētbūvniecības projektēšana I

Kods AAP512
Nosaukums Arhitektūras un pilsētbūvniecības projektēšana I
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Ivars Strautmanis, Jānis Briņķis, Sandra Treija
Kredītpunkti 14.0 (21.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Ar praktiskās modelēšanas metodi savu maģistra darba tēmu ietvaros studenti izstrādā kopīgu kompleksu vides attīstības scenāriju..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Vides attīstības kompleksitāte un tematiskā daudzveidība 16 24 0 0
Tēmas izpētes zinātniskie, estētiskie un tehniskie aspekti vides veidošanas mākslā 32 48 0 0
Informācijas apstrādes un atlases principi 16 24 0 0
Vides veidošanas procesu un rezultātu vērtēšana un profesionālā kritika 32 48 0 0
Pilsētvides atīstības funkcionālā un telpiskā specifika 16 24 0 0
Pilsētvide un sabiedrība. Vietas identitātes telpiskie un sociālie aspekti 16 24 0 0
Pilsētvide un infrastruktūra. Komunikāciju veidi un to telpiskie ekvivalenti 16 24 0 0
Zinātniskās pētniecības un prakses mijiedarbība 8 12 0 0
Sabiedrības ilgtspējīgas dzīvestelpas veidošanas principi 32 48 0 0
Vides veidošanas starpdisciplinaritāte. Dažādu jomu speciālistu sadarbības kvalitatīvie aspekti 16 24 0 0
Atsevišķu vides veidošanas aspektu integrācija kopējā telpiskā vienībā 16 24 0 0
Kompleksa vides attīstības pētījuma rezultātu prezentācija un grafiskā noformēšana 8 12 0 0
Kopā: 224 336 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt zinātniskās pētniecības darba iemaņas, izstrādājot konkrētu problēmareālu attīstības vadlīnijas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja novērtēt vides veidošanas mākslas profesionālo un teorētisko aktivitāšu un izpausmju nozīmi lokālā un globālā kontekstā - Seminārs, studiju darbs
Prasme sastādīt zinātniskās pētniecības projekta argumentētu pieteikumu - Seminārs, studiju darbs
Pedagoģiskās iemaņas darbā ar bakalaura un arhitekta profesionālo studiju programmas studentiem - Studiju priekšmeta vadītāja atsauksme
Prasme mobilizēties komandas darbam, spēja argumentēti izklāstīt savu uzdotās tēmas risinājuma versiju un novērtēt tās vietu citu līdzautoru versiju kontekstā - Seminārs, studiju darbs
Prasme izvēlēties adekvātus tēmas risinājuma paņēmienus un metodes - Seminārs, studiju darbs
Prasme sadarbībā ar citiem līdzautoriem sagatavot informatīvi un estētiski pilnvērtīgu tēmas izpētes rezultātu pārskatu - Studiju darbs
Prasme akadēmiskā diskusijā argumentēti aizstāvēt pētījuma rezultātus un secinājumus - Noslēguma seminārs/eksāmens
Priekšzināšanas Pabeigta bakalaura akadēmiskā un arhitekta profesionālā studiju programma
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 7 10.5 1 0 6 *
2 7 10.5 1 0 6 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]