AAP511 Dzīvojamo un sabiedrisko telpu interjers un iekārta

Kods AAP511
Nosaukums Dzīvojamo un sabiedrisko telpu interjers un iekārta
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Uģis Bratuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Atbilstoši savas maģistra darba tēmas specifikai studenti veic padziļinātu pētījumu un izstrādā priekšlikumus iekštelpu un ārtelpu dialoga veicināšanai sabiedrības ilgtspējīgas dzīvestelpas veidošanai.
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Interjera vieta vides veidošanas mākslā 2 3 0 0
Vides organizācijas funkcionalitāte un plastika. Interjera starpdisciplinaritāte 4 6 0 0
Eksterjera un interjera dialoga formas 8 12 0 0
Interjers kultūrvidē. Estētisko principu mainība un pēctecība 2 3 0 0
Tradīcijas un novitātes interjera mākslā. Amatnieciskais un rūpnieciskais dizains 4 6 0 0
Vides pieejamība interjerā. Interjers un universālais dizains 8 12 0 0
Profesionālās kritikas specifika interjera mākslā 4 6 0 0
Kopā: 32 48 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt studējošajiem pētnieciskā darba iemaņas ar vides veidošanas mākslas dažāda mēroga izpausmēm saistītā problemātikā, kā arī rosināt viņus saskatīt un atrast kopsakarības starp mākslīgi veidotās vides sociālā pasūtījuma, ekonomisko aspektu un sabiedrības dzīvestelpas formveides principu izpausmēm
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izprast uz zinātniskās pētniecības principiem balstītas vietas izpētes metodoloģisko un rezultatīvo aspektu saistību - Seminārs
Prasme izvēlēties pētījuma tematikai adekvātas izpētes metodes un līdzekļus - Seminārs
Prasme strukturēt pētījumu, definējot tā problemātiku, mērķi un uzdevumus, kā arī izpētes aspektus - Seminārs
Spēja adekvāti novērtēt pētījuma sagaidāmos rezultātus un prognozēt to izmantojamību - Seminārs
Prasme sagatavot informatīvi un estētiski pilnvērtīgus pētījuma gaitu un rezultātus ilustrējošus grafiskos materiālus - Studiju darbs
Prasme prezentēt pētījuma rezultātus - Noslēguma seminārs/eksāmens
Priekšzināšanas Pabeigta bakalaura akadēmiskā un arhitekta profesionālā studiju programma
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 2 3 0.5 0 1.5 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]