IMP320 Muitas darbības pamati

Kods IMP320
Nosaukums Muitas darbības pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Iekšējā drošība un muita
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Taivo Hanzens
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Muitas darbības pamati ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par muitas vietu starptautiskajā preču apritē, muitas darbības pamatprincipiem, starptautisko prasību muitas jomā ievērošanu un normatīvo dokumentu piemērošanu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Muitas darbības pamati ir mācību priekšmets, kura noslēgumā students izpratīs muitas funkcijas un to nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā, pārvaldīs ar muitas jomu saistīto starptautisko konvenciju darbības principus, pārzinās ar robežas šķērsošanu saistīto valsts kontroles dienestu funkcijas, pienākumi un tiesības, izpratīs pāri muitas robežai pārvietojamo preču uzskaites pamatprincipus un pārzinās muitas kontroles pamatprincipus
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast muitas funkcijas un to nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā un valsts iekšējā tirgus aizsardzībā - Tests, eksāmens.
Pārvalda ar muitas jomu saistīto starptautisko konvenciju nepieciešamību un darbības principus - Tests + kotroldarbs, eksāmens.
Pārzina ar robežas šķērsošanu saistīto valsts kontroles dienestu funkcijas, pienākumus un tiesības - Tests, eksāmens.
Izprot pāri muitas robežai pārvietojamo preču uzskaites pamatprincipus - Tests, eksāmens.
Pārzina muitas kontroles pamatprincipus - Tests + kontroldarbs, eksāmens.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas ekonomikā, starptautiskos sakaros, muitas likumdošanā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-301 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Lab.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-301 0 12:30 - 17:00
2020/2021 gada pavasara semestris
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Tiešsaistes-Zoom 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Tiešsaistes-Zoom 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Tiešsaistes-Zoom 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Tiešsaistes-Zoom 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]